Detaljer om emnet M30-ØA

M30-ØA Masteroppgave

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2018 .

Emneansvarlige: Gro Ladegård
Studiepoeng: 30
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstparallell eller vårparallell
Første gang: Studieår 2014-2015
Emnets innhold:

Masteroppgaven skal være et selvstendig og vitenskapelig forskningsarbeid, et mesterstykke der du fremviser modenhet, refleksjon og analytisk evne innenfor fagfeltet økonomi og administrasjon, og din fagprofil i studiet.

Innholdet i emnet består av seminarer under veiledning i grupper, eget selvstendig arbeide med utredningen, og tilbakemeldinger og drøftinger med en tildelt veileder. Oppgaven skal være en utredning på høyt nivå innen ditt spesialiseringsområde.

Læringsutbytte:

Kunnskap

Masteroppgaven skal gi deg mulighet til å fordype deg i et selvvalgt tema og anvende teoretisk innsikt i et selvstendig arbeid. Når masteroppgaven er bestått skal du ha kunnskap om:

 • forskningsprosessen og formidling
 • planlegging, organisering, gjennomføring samt rapportering av et utredningsarbeid.

Du skal etter endt kurs ha spesialisert kunnskap om det vitenskapelige grunnlag og metoder for å utføre forskning og utredning innenfor ditt spesialiseringsområde

Ferdigheter

Når masteroppgaven er avsluttet skal du ha opparbeidet deg følgende ferdigheter:

 • Du skal skal kunne bruke samfunnsvitenskapelige tilnærminger og metoder for å samle inn, bearbeide, analysere og tolke informasjon.
 • Du skal kritisk kunne vurdere egen og andres metodebruk, vurderinger og framstillinger.
 • Du skal kunne skrive en systematisk og sammenhengende fagtekst.
 • Du skal kunne utføre selvstendige undersøkelser og analyser av problemstillinger innenfor ditt spesialiseringsområde, i tråd med gjeldende etiske normer.

Generell kompetanse

Når masteroppgaven er bestått skal du ha følgende generelle kompetanse:

 • Du skal har erfaring i metodebruk og skriftlig fremstilling, som kan være til nytte i forbindelse med evaluerings- og utviklingsarbeid i arbeidslivet.
 • Du skal kunne identifisere og analysere fag- og forskningsetiske problemstillinger innenfor det økonomisk-administrative fagområdet.
 • Du skal kunne formidle et større selvstendig utredningsarbeid til almennheten.
 • Du skal kunne delta aktivt i, utvikle og gjennomføre avanserte prosjekter og arbeidsoppgaver i en virksomhet. 
 • Du skal kritisk kunne evaluere andres arbeider, slik at din kompetanse kommer arbeidslivet til nytte.
Læringsaktiviteter:
Det anbefales at masteroppgaven skrives av to studenter i fellesskap. Innsatsen skal være likt fordelt mellom studentene. Unntaksvis kan studentene skrive alene. Oppgaver som utarbeides av to forfattere gir en rekke fordeler og synergier i forhold til teoretisk forståelse, datainnhenting og analyse. Begynn derfor tidlig å tenke på hvem du vil skrive sammen med og ta gjerne kontakt med programansvarlig på master i økonomi og administrasjon. 
Læringsstøtte:

Det er satt av maks 40 timer til veiledning inkludert sensur, lesing og kommentarer, samt seminarer.

Obligatoriske aktiviteter: deltakelse på to seminarer i høstsemesteret, ett i tidlig september, og ett i november. I disse seminarene vil du drøfte problemstillinger og metoder, som gir deg grunnlag for å planlegge ditt prosjekt.

Deltakelse på to frivillige seminarer, ett på våren - mastertorget- og ett i januar.

Pensum:

Anbefalt litteratur: 

Day, T.  (2013).  Sucess in Academic writing, Palgrave, London.

Johannessen, J-A. & Olaisen, J. (2000).  Hvordan skrive prosjektoppgaver og masteroppgaver, Fagbokforlaget, Oslo

Forutsatte forkunnskaper:
Det forutsettes at studentene har fullført omtrent 90 studiepoeng (ECTS) før skrivingen av masteroppgaven starter. 
Anbefalte forkunnskaper:
Det anbefales at studenter som ikke tidligere har deltatt på et skrivekurs, f.eks. LNG240 Academic Writing, tar det i andre semester.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse på to seminarer i høstsemestret, ett i tidlig september, og ett i november.
I disse seminarene vil du drøft problemstillinger og metoder, som gir deg grunnlag for å planlegge ditt prosjekt. Utfylt kontrakt mellom student og veileder leveres fakultetet i ekspedisjonen 1. desember for masteroppgave på våren og 1.mai for masteroppgave på høsten. Mer detaljert forskningsplan leveres inn i Canvas og sendes per e-post til veileder innen 10. januar for masteroppgave på våren og 1. juni for masteroppgave på høsten.
Vurderingsordning:
Masteroppgaven blir evaluert med karakterskala A-F. Evaluering av masteroppgaver har to elementer. Først og fremst er karakteren din basert på den skriftlige oppgaven som evalueres av en ekstern sensor i dialog med intern veileder. I tillegg fungerer forsvaret som en ekstra kvalitetssjekk, slik at du må være forberedt for å forklare hvorfor du har valgt å gjøre ting på en bestemt måte og hvordan du har jobbet med oppgaven. Les igjennom instruksjoner fra SiT og Handelshøyskolens hjemmeside om innlevering og det muntlige forsvaret. Vanlig praksis for forsvaret er 15-20 minutters presentasjon og deretter diskusjon med ekstern sensor. Diskusjonen kan resultere i justering av den endelige karakteren for masteroppgaven. Totalt vil et masterforsvar ta maksimalt en time.
Sensor:
Gradsoppgaven skal sensureres av en ekstern sensor og en intern sensor. Hovedveileder er normalt intern sensor. Ekstern og intern sensor skal være til stede under presentasjonen av oppgaven.
Normert arbeidsmengde:

Normert arbeidsmengde er 900 timer. 

Masteroppgavens form og innhold følger normer for standardoppsett av en masteroppgave. Dette foreligger i detaljert beskrivelse på Canvas og et søk i BRAGE viser eksempler på masteroppgaver.

Opptakskrav:
Masterstudenter ved NMBUs masterprogram
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått