Course code LAA327

LAA327 Fordypning i LAA307 - planlegging av gravplasser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Kirsten Grindaker Lunde
Medvirkende: Anne Katrine Geelmuyden
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: År med oddetall
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen, ca rundt påske. Emnet har undervisning og vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: M-LA: 3-, 4,- og 5-studieår eller B-LI: 3.studieår og som tar LAA307 samme år
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet er en fordypningsmodul i detaljprosjektering eller forvaltning av gravplasser som bygger på LAA307 fra samme år. Det forutsettes stor selvstendighet som et selvprogramerende emne for en større prosjekterings- eller forvaltningsoppgave med noe veiledning. Grunnlaget for teoridelen ligger i LAA307. Egen teoretisk fordypning i LAA327 defineres i forbindelse med den selvprogramert oppgave.
Læringsutbytte:

Emnet er en praktisk anvendelse av teoretiske kunnskaper fra LAA307 som kvalifiserer studentene til å forestå detaljprosjektering av gravplasser og/eller utarbeide forvaltningsplaner for gravplasser på ulike nivåer.

Kunnskap: Landskapsarkitektstudenten kan anvende avansert kunnskap om komplekse landskapsarkitektoniske problemstillinger og bruke profesjonens metoder og teori relatert til temaet gravplasser. Landskapsingeniørstudenten kan sette gravplasser inn i norsk offentlig forvaltning, kan ulike organiseringsformer og forvaltningsoppgaver knyttet til gravplasser. Studentene kan lovverk knyttet til gravplasser, kan delta i planlegging og forvaltning av gravplasser i et multikulturelt-, kulturhistorisk- og samtidsperspektiv.

Ferdigheter: Studenten får ferdigheter i å formulere faglige resonnementer med henvisning til ulike informasjonskilder og kritisk vurdering av disse. Videre ferdigheter i å observere og analysere stedlige forhold som grunnlag for beslutninger. Styre eget læringsarbeid, ta ansvar for egen kreativ prosess og faglig utvikling ved gjennomføring av et prosjekt.

Generell kompetanse: Selvstendig innhente ny kunnskap og tilegne seg nye ferdigheter relevant for planlegging og forvaltning av grøntanlegg generelt og gravplasser spesielt, samt ha kritisk blikk på eget arbeid og reflektere over motargumenter og andre betraktningsperspektiver.

Læringsaktiviteter:
Selvprogrammering med veiledning
Læringsstøtte:
Veiledning
Pensum:
Studentene definerer selv pensum i hht. vinkling på prosjektoppgaven
Forutsatte forkunnskaper:
LAA307 
Obligatorisk aktivitet:
Eventuelt miniseminar(er), eventuell dagsutferd og gjennomgang(er).
Vurderingsordning:
Selvprogramert prosjektoppgave(r). Karaktersetting forholder seg til innlevert(e) oppgave(r) som vektlegges med 4/5, og muntlig presentasjon av oppgaven(e) som vektlegges 1/5, endring kan forekomme. Karakter A-F.
Sensor:
Intern sensor gir innspill til selvprogrammerte prosjketoppgave(r). Ekstern sensor vurderer innlevert(e) prosjketoppgave(r) og muntlig framføring.
Merknader:
Emnet kan ikke tas uavhengig av LAA307.  LAA307/LAA327 som tas som B-LI-versjon gir ikke fritak for obl masteremne i M-LA.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning ca 25 timer. Selvstendig arbeid ca 125 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Seminarer og gjennomganger: ca 15 timer Veiledning ca 2-3 timer pr student
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått