Detaljer om emnet LAA325

LAA325 Planlegging og utforming av gater og byrom

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2018 .

Emneansvarlige: Einar Lillebye
Medvirkende: Ingun Bruskeland Amundsen
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40 stk
Undervises i periode:
Emnet tibys i vårparallellen  og med avslutning i juniblokk
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: M-LA, og M-BYREG
Emnets innhold:
Emnet starter opp primo februar og avsluttes primo juni. Det er avsatt tid til obligatorisk befaring i løpet av februar. Studentene skal få en innføring i: - ulike politiske og faglige premisser mht planlegging og utforming av gater knyttet til bærekraftbegrepet. - overordnede, funksjonelle, fysiske og sosiokulturelle premisser for planlegging og utforming og gater - ulike metodikker og verktøy for gateplanlegging - prinsipper for arkitektonisk utforming av gater Kursets teoridel er bygget opp rundt seminarer med følgende temaer: TEMA 1: OVERORDNEDE PLANFORUTSETNINGER / LOKAL PLANSTATUS TEMA 2. UTFORMINGSPREMISSER/ PLANLEGGINGSMETODIKK TEMA 3. PROSJEKTERING/ PLANPROSESSER. Det legges opp til omfattende egenaktivitet ved studier av relevant faglitteratur, håndbøker mv og gjennom arbeid med registrering/ analyseoppgver og prosjektoppgaver.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studentene skal ha kunnskap om alle aspekter ved gateplanlegging med utgangspunkt i hva som skal til for å realisere nye faglige og politiske mål om bærekraftig bytransport og hvordan funksjonelle, fysiske og soiso-kulturelle forutsetninger kan bli premissgivende for utforming. Studentene skal få grunnlag for godt faglig funderte, faktabaserte standpunkter til vesentlige spørsmål innenfor dette komplekse fagfeltet. I dette inngår registrering og analyser av et spesifikk byområde og utvikling av konsepter for å imøtekomme byplanmessige og trafikale utfordringer i prosjektområdet. Studentene skal vise kunnskap om landskapsarkitektoniske og byplanleggingsrelaterte problemstillinger.

Ferdigheter

Studentene utvikler ferdigheter i i forhold til teorier, metoder og fortolkninger innenfor byplanlegging, byromsutforming og urban landskapsarkitektur.

Generell kompetanse

Studentene skal utvikle kompetanse i å styre eget læringsarbeid og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver med faglig integritet og med innovativ anvendelse av egen kompetanse. De skal kunne framstille sine prosjektideer i ord og visualisering på et profesjonelt nivå.

Læringsaktiviteter:
Kurset er lagt opp med to oppgaver: 1. TEAMOPPGAVE med ca 10 studenter. Oppgaven er en registrerings- og analyseoppgave av relevant case. Teamoppgavene skal danne grunnlag for etterfølgende prosjektoppgaver. 2. PROSJEKTOPPGAVE med ca 5 studenter. Prosjektoppgaven er primært basert på individuelt ønske fra studentene relatert til hovedutfordringen på stedet.
Læringsstøtte:
Veiledning
Pensum:
Henvisning til håndbøker og annen relevant litteratur gis under kurset
Forutsatte forkunnskaper:
Nødvendige forkunnskaper er fullført 3 første studieår innenfor studieprogrammene M-LA eller M-BYREG eller tilsvarende, inklusiv LAA 250. Etter særskilt søknad kan studenter i 3. studieår også ta emnet
Anbefalte forkunnskaper:

3-årig grunnblokk på studieretning by- og regionplanlegging eller landskapsarkitektur., f eks

APL270 og LAA270

Obligatorisk aktivitet:
Utferden i februar og gjennomgåelser. .
Vurderingsordning:
Prosjketoppgave(r). Karaktersetting forholder seg til innlevert oppgave som vektlegges:
  • Teamoppgave: 3/10
  • Prosjektoppgave: 6/10
  • Muntlig presentasjon: 1/10
  • Individuell oppgave kan påvirke karakter positivt.
Sensor:
Ekstern sensor til godkjenning av faglig opplegg/innhold og til avsluttende gjennomgang i plenum samt gjennomgang av skriftlig materiale.
Merknader:
Det arrangeres en utferd i mars/april - denne er ikke obligatorisk
Normert arbeidsmengde:
450 timer, i det vesentlige ved egeninnsats ved oppgaveløsning som selvstudium.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger og seminarer: 54 timer, Befaring: 8 timer Gjennomganger: 14 timer. Veiledning: 4 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått