Detaljer om emnet LAA325

LAA325 Planlegging og utforming av gater og byrom

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2016 .

Emneansvarlige: Einar Lillebye
Medvirkende: Ola Asbjørn Bettum
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30 stk
Undervises i periode:
Emnet tibys i vårparallellen  og med avslutning i juniblokk
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: M-LA, og M-BYREG. 4.de trinn
Emnets innhold:
Emnet starter opp primo februar og avsluttes primo juni. Det er avsatt tid til obligatorisk befaring i løpet av februar. Studentene skal få en innføring i: - ulike politiske og faglige visjoner mht planlegging og utforming av gater knyttet til bærekraftbegrepet. - overordnede, funksjonelle og fysiske premisser for planlegging og utforming og gater - ulike metodikker og verktøy innen gateplanlegging - prinsipper for arkitektonisk utforming av gater Kursets teoridel er bygget opp rundt seminarer med følgende temaer: TEMA 1: OVERORDNEDE PLANFORUTSETNINGER / LOKAL PLANSTATUS TEMA 2. UTFORMINGSPREMISSER/ PLANLEGGINGSMETODIKK TEMA 3. PROSJEKTERING/ PLANPROSESSER Det legges opp til omfattende egenaktivitet ved studier av relevant faglitteratur, håndbøker mv og gjennom arbeid med Hver temasamling bygges opp med forelesninger og gruppearbeid.
Læringsutbytte:

Studentene skal ha kunnskap om alle aspekter ved gateplanlegging med utgangspunkt i hva som skal til for at nye faglige og politiske visjoner om bærekraftig bytransport skal kunne realiseres og hvordan funksjonelle og fysiske forutsetninger kan bli premissgivende for utforming. Studentene skal få grunnlag for godt faglig funderte, faktabaserte standpunkter til vesentlige spørsmål innenfor dette komplekse fagfeltet. I dette inngår registrering og analyser av en spesifikk gatestrekning og utvikling av konsepter for å imøtekomme byplanmessige og trafikale utfordringer i prosjektområdet. Studentene skal vise kunnskap om landskapsarkitektoniske og byplanleggingsrelaterte problemstillinger. Studentene utvikler ferdigheter i i forhold til teorier, metoder og fortolkninger innenfor byplanlegging, byromsutforming og urban landskapsarkitektur.

Studentene skal utvikle kompetanse i å styre eget læringsarbeid og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver med faglig integritet og med innovativ anvendelse av egen kompetanse. De skal kunne framstille sine prosjektideer i ord og visualisering på et profesjonelt nivå.

Læringsaktiviteter:
Kurset er lagt opp med to oppgaver: 1. TEAMOPPGAVE med ca 7-10 studenter. Oppgaven er en registrerings- og analyseoppgave av relevant case. Teamoppgavene skal danne grunnlag for etterfølgende prosjektoppgaver. 2. PROSJEKTOPPGAVE med ca 5 studenter. Prosjektoppgaven er primært basert på individuelt ønske fra studentene relatert til hovedutfordringen på stedet.
Læringsstøtte:
Veiledning
Pensum:
Henvisning til håndbøker og annen relevant litteratur gis under kurset
Forutsatte forkunnskaper:
Nødvendige forkunnskaper er fullført 3 første studieår innenfor studieprogrammene M-LA eller M-BYREG eller tilsvarende, inklusiv LAA 250. Etter særskilt søknad kan studenter i 3. studieår også ta emnet
Anbefalte forkunnskaper:

3-årig grunnblokk på studieretning by- og regionplanlegging eller landskapsarkitektur.

og LAA270

Obligatorisk aktivitet:
Utferden i februar og gjennomgåelser. .
Vurderingsordning:
Prosjketoppgave(r). Karaktersetting forholder seg til innlevert oppgave som vektlegges:
  • Teamoppgave: 3/10
  • Prosjektoppgave: 6/10
  • Muntlig presentasjon: 1/10
  • Individuell oppgave kan påvirke karakter positivt.
Sensor:
Ekstern sensor til godkjenning av faglig opplegg/innhold og til avsluttende gjennomgang i plenum samt gjennomgang av skriftlig materiale.
Merknader:
Det arrangeres en utferd i april - denne er ikke obligatorisk
Normert arbeidsmengde:
450 timer, i det vesentlige ved egeninnsats ved oppgaveløsning som selvstudium.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger og seminarer: 54 timer, Befaring: 8 timer Gjennomganger: 14 timer. Veiledning: 4 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått