Detaljer om emnet LAA325

LAA325 Planlegging og utforming av gater og byrom

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2015 .

Emneansvarlige: Einar Lillebye
Medvirkende: Ola Asbjørn Bettum, Ingun Bruskeland Amundsen, Einar Lillebye
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30 stk
Undervises i periode:
Emnet tibys i  augustblokka (oppstart),  vårparallell og juniblokk (avslutning)
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: M-LA, og M-BYREG. 4.de trinn
Emnets innhold:

I 2015 starter emnet med en felles utferd i augustblokk sammen med LAA310 for registreringer og feltarbeid. Det er obligatorisk å delta på utferden for å kunne gjennomføre emnet i janaurblokk og vårparallellen. Det skal lages en analyserapport som leveres før januarblokkas oppstart.

Emnet fortsetter i janaurblokk med en felles semniardel med LAA310.

Studentene skal få en innføring i: - ulike politiske og faglige visjoner mht planlegging og utforming av gater knyttet til bærekraftbegrepet. - overordnede, funksjonelle og fysiske premisser for planlegging og utforming og gater - ulike metodikker og verktøy innen gateplanlegging - prinsipper for arkitektonisk utforming av gater Kursets teoridel er bygget opp rundt seminarer med følgende temaer: 1. SEMINAR 1: OVERORDNEDE PLANFORUTSETNINGER / LOKAL PLANSTATUS 2. SEMINAR 2: UTFORMINGSPREMISSER/ PLANLEGGINGSMETODIKK 3. SEMINAR 3: PROSJEKTERING/ PLANPROSESSER Det legges opp til omfattende egenaktivitet ved studier av relevant faglitteratur, håndbøker mv og gjennom arbeid med semesteroppgavene 

Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene skal ha kunnskap om alle aspekter ved gateplanlegging med utgangspunkt i hva som skal til for at nye faglige og politiske visjoner om bærekraftig bytransport skal kunne realiseres og hvordan funksjonelle og fysiske forutsetninger kan bli premissgivende for utforming av gater. Studentene skal få grunnlag for godt faglig funderte, faktabaserte standpunkter til vesentlige spørsmål innenfor det komplekse fagfeltet utvikling av transportanlegg i byer og tettsteder. I dette inngår registrering og analyser av en spesifikk gatestrekning og utvikling av konsepter for å imøtekomme byplanmessige og trafikale utfordringer i prosjektområdet. Studentene skal vise kunnskap om landskapsarkitektoniske problemstillinger og byplanleggingsrelaterte problemstillinger

Ferdighet: Studentene utvikler ferdigheter i i forhold til teorier, metoder og fortolkninger innenfor byplanlegging, byromsutforming og urban landskapsarkitektur.

Generell kompetanse: Studentene skal utvikle kompetanse i å styre eget læringsarbeid og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver med faglig integritet og med innovativ anvendelse av egen kompetanse. De skal kunne framstille sine prosjektideer i ord og visualisering på et profesjonelt nivå.

Læringsaktiviteter:
Hver seminarsamling bygges opp med forelesninger og gruppearbeid. Det skal i tillegg utarbeides en større semesteroppgave som gruppearbeid
Læringsstøtte:
Veiledning
Pensum:
Henvisning til håndbøker og annen relevant litteratur gis under kurset
Forutsatte forkunnskaper:
Nødvendige forkunnskaper er fullført 3 første studieår innenfor studieprogrammene M-LA eller M-BYREG eller tilsvarende, inklusiv LAA 250. Etter særskilt søknad kan studenter i 3. studieår også ta emnet
Anbefalte forkunnskaper:
3-årig grunnblokk på studieretning by- og regionplanlegging eller landskapsarkitektur.
Obligatorisk aktivitet:
Utferden i augustblokk og gjennomgåelser
Vurderingsordning:
Prosjketoppgave(r).Karaktersetting forholder seg til innlevert oppgave som vektlegges med 4/5, og muntlig presentasjon av denne vektlegges med 1/5.
Sensor:
Ekstern sensor til godkjenning av faglig opplegg/innhold og til avsluttende gjennomgang i plenum samt gjennomgang av skriftlig materiale.
Merknader:
Emnet tilbys slik det er beskevet som en prøveordning i studieåret 2015/16
Normert arbeidsmengde:
450 timer, i det vesentlige ved egeninnsats ved oppgaveløsning som selvstudium.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger og seminarer: 54 timer, Befaring: 8 timer Gjennomganger: 14 timer. Veiledning: 4 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått