Course code LAA325

LAA325 Planlegging og design av gater og byrom

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Kathrine Strøm
Medvirkende: Anne Ragnhild Aude
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Emnet tilbys kun i partallsår 
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40 stk
Undervises i periode:

Vårsemesteret - oppstart i parallellen 

Emnet er under revisjon.

Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: M-LA  og  M-BYREG  
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet tar for seg byens gater og byrom og motsetningene mellom framkommelighet for kjøretøy og hensynene til miljø og de som bor langs, oppholder seg i og ferdes langs gatene.

Emnet vil i 2022 ta for seg Trondheimsveien Rv 4, mellom Sinsen og Grorud, med lokalsentrene Bjerke, Linderud, Veitvet, Kalbakken, Ammerud og Grorud. Veien utgjøre en sterk barriere i nabolagene, og grenseverdiene for støy og luftforurensing er ulovlig høye.

Studentene vil utforske hvordan ett eller flere av disse nabolagene kan utvikles dersom veien bygges om til en bygate, og hvordan den bygaten bør utformes.

Del 1: Faglig og samfunnsmessig kunnskapsgrunnlag Del 2: Registreringer, analyse og casestudier Del 3: Konseptuell design og planlegging av utvalgt delområde Del 4: Utforming og formidling av konsept for utvalgt delområde

Det forventes egenaktivitet ved utforsking av løsninger, studier av relevant faglitteratur, håndbøker, arbeid med registrering/ analyse og kreativt arbeid med planlegging og design.

Læringsutbytte:

Kunnskap

Studentene skal ha kunnskap om alle aspekter ved gateplanlegging med utgangspunkt i hva som skal til for å realisere nye faglige og politiske mål om bærekraftig bytransport og hvordan funksjonelle, fysiske og sosio-kulturelle forutsetninger kan bli premissgivende for utforming. Studentene skal få grunnlag for godt faglig funderte, faktabaserte standpunkter til vesentlige spørsmål innenfor dette komplekse fagfeltet. I dette inngår registrering og analyser av et spesifikk byområde og utvikling av konsepter for å imøtekomme byplanmessige og trafikale utfordringer i prosjektområdet. Studentene skal vise kunnskap om landskapsarkitektoniske og byplanleggingsrelaterte problemstillinger.

Ferdigheter

Studentene utvikler ferdigheter i i forhold til teorier, metoder og fortolkninger innenfor byplanlegging, byromsutforming og urban landskapsarkitektur. Studentene skal utvikle ferdigheter innen design-tenkning og utprøvende arbeidsmetodikk.

Generell kompetanse

Studentene skal utvikle kompetanse i å styre eget læringsarbeid og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver med faglig integritet og med innovativ anvendelse av egen kompetanse. De skal kunne framstille sine prosjektideer i ord og visualisering på et profesjonelt nivå.

Læringsaktiviteter:
Kurset er lagt opp i fire deler, hvor alle delene inneholder innleveringer. Alle delene relatere seg til en case. Del 1 er teoretisk og individuell, og studenten skal presentere utvalgt litteratur. Del 2 er en gruppeoppgave, hvor det skal leveres en analyse og syntese.. Del 3 er en individuell designoppgave, et mulighetsstudie. Del 4 er en gruppeoppgave hvor et skisseforslag utarbeides. Alle deloppgavene skal presenteres muntlig og visuelt.
Læringsstøtte:
Veiledning, hverandrevurderinger og gjennomganger.
Pensum:
Henvisning til håndbøker og annen relevant litteratur gis under kurset
Forutsatte forkunnskaper:
Nødvendige forkunnskaper er fullført 3 første studieår innenfor studieprogrammene M-LA eller M-BYREG. Etter særskilt søknad kan studenter i 3. studieår også ta emnet.
Anbefalte forkunnskaper:
3-årig grunnblokk på studieretning by- og regionplanlegging eller landskapsarkitektur eller tilsvarende, for eksempel  APL270 and LAA214.
Obligatorisk aktivitet:
Utferder og tilstedeværelse på gjennomganger. 
Vurderingsordning:
Den endelige karakteren (A-F) settes på grunnlag av innlevert gruppeoppgave. Gruppeoppgaven sensureres av ekstern sensor i samarbeid med emnets lærergruppe. Individuelle (obligatoriske) besvarelser vurderes av interne sensorer og brukes til å justere karaktersettingen dersom det er grunn til å avvike fra gruppeinnleveringen. Det skal leveres en logg for gruppearbeidet. Det kan gis forskjellige karakterer til studentene i en gruppe dersom det er tydelige individuelle forskjeller.
Sensor:
Ekstern sensor til godkjenning av faglig opplegg/innhold og til avsluttende gjennomgang i plenum.
Merknader:
Ved gjentak av emnet må emnet tas i sin helhet
Normert arbeidsmengde:
375 timer. 95 timer strukturert undervisning og 280 selvstudium.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger og seminarer: 54 timer, Befaring: 8 timer Gjennomganger: 14 timer. Veiledning: 4 timer
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer