Course code LAA312

LAA312 Seminar i landskapsarkitekturteori

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Anne Katrine Geelmuyden
Medvirkende: Marius Fiskevold, Tore Edvard Bergaust, Deni Ruggeri
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Kurset går i partallsår.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks. 20, min. 10 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Siste gang: 2019V
Fortrinnsrett: M-LA.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Innledninger til diskusjon ved hovedlærer og eventuelt gjestelærere med utgangspunkt i et pensum sammensatt av bokkapitler og artikler. Øvingsoppgave, selvstudium. Hovedtema i emnet er: Grunnleggende begreper og problemstillinger innen landskapsarkitekturen, historiske og aktuelle. Kunnskapsbasis i landskapsarkitektur og -planlegging. Grunnlaget for å gjøre og begrunne vurderinger av landskap og anlegg. Innfallvinkler til landskapsbegrepet innen eget og andre fag.
Læringsutbytte:
Kunnskaper: Studentene skal få inngående kunnskaper om fagets teori- og metodetradisjon. Ferdigheter: Studentene skal være i stand til å lese avanserte fagteoretiske tekster, kunne gjengi innholdet og være i stand til å innlede en diskusjon om emnet i lys av konkrete og aktuelle faglige problemstillinger. Studentene få trening i å finne fram til relevante begreper for å reflektere over konkrete prosjekteringscase slik at de kan trekke generaliserbar kunnskap ut a caset , og på en måte som gir dem flere faglige referanser. De skal få litt øvelse i å skrive. De skal kunne begrunne egne løsninger på konkrete problemstillinger skriftlig og muntlig på en faglig overbevisende måte. Generell konpetanse: Studentene skal kunne kommunisere og samarbeide faglig i en internasjonal studie- og arbeidskontekst.
Læringsaktiviteter:
Skriveoppgave med tilbakemelding. Diskusjoner initiert av studenter og lærer(e).
Læringsstøtte:
Studentene tilbys veiledning gjennom semesteret på forespørsel.
Pensum:

Pensum vil variere fra år til år. Det vil være aktuelle artikler, og diskusjonstemaer i emnet vil tilpasse seg de prosjekteringsoppgavene som studentene er engasjert i, parallelt i semesteret.

Noen grunnleggende temaer er imidlertid:

1) Introduksjon til kurset: Hagen som grunnfigur Swaffield, S., 2002:-Theory in Landscape Architecture. University of Pennsylvania Press. Philadelphia. Pp. 1-7. og andre kunnskapsteoretiske tekster. Hunt, J. D., 2000: -Greater perfection. The practice of garden theory -. Chapter 3 (pp. 32-75). Thames - Hudson, London.

2) Hvordan blir \"landskap\" til? \"The picturesque\" som ideal og \"landskapet\". Landskapet som kulturelt objekt. Landskapsplanleggingens verdigrunnlag. for eksempel Gilpin, W., 1795: Observations on the River Wye. Walpole, H., 1995: -The History of the Modern Taste of Gardening-. Ursus Press, New York.

3) Begrepet landskap i andre fag. Wylie, J., 2007: Landscape. Routledge. London - N.Y. Vurderingsmetoder 5) Landskap -- Natur - bærekraftig og økologisk landskapsarkitektur Mozingo, L. A., 1997:-The aesthetics of ecological design: Seeing science as culture.- Landscape Journal 16/1, pp.46-59.

4) Estetikk i landskapsarkitektur. Noen grunnleggende begreper til vurdering av LA-verk Gustavsson, E., 2013: \"Meaning versus signification: Towards a more nuanced view of landscape aesthetics\". JoLA 2/2012, pp.28-31.

Forutsatte forkunnskaper:
LAA211 eller annet emne i landskapsarkitekturhistorie. Minst tre prosjekteringsemner. Studentene bør ha gjort minst en landskapsanalyse. Studentene bør være på masternivå.
Anbefalte forkunnskaper:
Solid erfaring med prosjektering fra minst tre kurs. Studentene anbefales å ha gjennomført landskapsanalyser eller -vurderinger. Det anbefales å ha tatt Ex. phil
Obligatorisk aktivitet:
To obligatoriske øvingsoppgaver må være bestått. Et minimum av 80% tilstedeværelse og deltakelse i seminarer/diskusjoner.
Vurderingsordning:
Øvingsoppgaver vurderes som bestått/ ikke bestått.
Sensor:
Det benyttes ekstern sensor som evaluerer besvarelsene til hjemmeeksamen og gir input til emneinnhold og struktur.
Merknader:
Emnet vil ikke bli tilbudt dersom det er færre enn 10 studenter som melder seg på.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 150 timer. Timeplanbelagt (Kontakttid): ca. 28 timer. Timefordeling ellers (anslagsvis): Forberedelser til timer (pensumlesing mm.): 66 timer. Oppgaveskriving: 2 semesteroppgaver à ca. 28 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Seminarer: ca. 22 timer. Diskusjoner, gjennomganger av oppgaver: ca. 4 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått