Course code LAA270

LAA270 Detaljplanlegging for gang, sykkel og kollektivtransport i byområder

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Alf Anders Langhelle
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Min 10 - maks30
Undervises i periode:
Juniblokk
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: M-LA, M-BYREG, M-EIE, M-EUTV
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Trengsel, byliv, folkehelse, klima og miljø setter sammen et stort fokus på hvordan gater og byrom utformes. Politiske føringer peker i retning av en ny bevissthet som har stor betydning for prioriteringen vi gjør i bruken av offentlige arealer i byer og tettsteder.

Kurset tar opp planlegging av nettverk av ferdselsårer for ulike transportformer i byområder. Avgrensning og disponering av areal til gater og plasser basert på overordnet vurdering av transportbehov og prioritering av trafikanter og funksjoner er en sentral problemstilling.

Kurset skal ta for seg detaljplanlegging av fysiske løsninger i by- og gaterom spesielt rettet mot fremkommelighet, tilgjengelighet og sikkerhet for gående og syklende i kombinasjon med kollektivtransport. Varelevering, beredskap, oppholdsareal og næringsliv er også hensyn som skal ivaretas i planleggingen.

Kvalitet, attraktivitet og værpåvirkning er eksempler på faktorer som gjør at noen løsninger er bedre enn andre. Studentene utfordres spesielt til å utforske på hvordan man kan utvikle gode løsninger for norske klimatiske forhold.

Læringsutbytte:

Kunnskap; studentene skal ha kjennskap til norske vegnormaler og øvrige rammer og verktøy som er relevante for kursets tema. 

Ferdighet; studentene skal kunne vurdere detaljutforming av en gate eller byrom i en større helhet og kunne forklare prioriteringen av ulike trafikanter.

Kompetanse; forståelse for problemstillinger og utfordringer knyttet til planlegging, utforming og gjennomføring av løsninger som prioriterer gang, sykkel og kollektivtrafikk i by og tettsted.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, litteraturstudier, diskusjoner, øvingsoppgaver og prosjektoppgave i grupper,  befaringer, presentasjoner, prosjektering, studentevaluering.
Pensum:
  • Byrom - En idéhåndbok; KMD
  • Introduksjon til gateplanlegging; Statens vegvesen, Rapport nr. 250
  • Vegnormal N100, Sykkelhåndboka, Kollektivhåndboka, Nasjonal gåstrategi

Pensumliste og liste over annen relevant litteratur legges ut i Canvas.

Anbefalte forkunnskaper:
APL100, EIE100, LAA115, APL102, APL108, APL270.
Obligatorisk aktivitet:
Øvingsoppgaver som knyttes til en case som er gjennomgående i kurset. Øvingene må være bestått for å få karakter på kurset. Det vil være obligatorisk med minst en veiledning i kurset.
Vurderingsordning:
Studentene vil bli vurdert ut fra innlevert og presentert prosjektoppgave relatert til case.
Sensor:
Ekstern sensor vil sammen med emneansvarlig vurdere grad av læringsutbytte studentene fremviser gjennom besvarelsen av prosjektoppgaven.
Merknader:
Emnet er anbefalt gjennomført før LAA325.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått