Course code LAA270

LAA270 Detaljplanlegging av løsninger for gang, sykkel og kollektivtransport

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Min 10 - maks30
Undervises i periode:
Juniblokk
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: M-LA, M-BYREG, M-EIE, M-EUTV
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset tar opp design, detaljplanlegging og drift av fysiske løsninger i by- og gaterom spesielt rettet mot fremkommelighet, tilgjengelighet og sikkerhet for gående, syklende trafikanter og i kombinasjon med kollektivtransport. 
Læringsutbytte:

Emnet skal gi grundig innføring i problemstillinger knyttet til utforming og gjennomføring av løsninger som prioriterer gang, sykkel og kollektivtrafikk i vei- og gatenettet. Studentene vil spesielt bli utfordret til å utforske på hvordan man kan utvikle gode løsninger under norske klimatiske og geografiske forhold, 

Studentene skal gjennom prosjektoppgaver vise at de forstår de spesielle utfordringer knyttet til gjennomføre fysiske løsninger for gang, sykkel og kollektivtransport i ulike forutsetninger.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, litteraturstudier, kollokvier og gruppearbeid,  casebasert prosjektoppgave,  bedriftsbesøk, observasjon av og erfaring av løsninger 1:1 gjennom bruk, feltstudier, modellbygging, prosjektering, studentevaluering.
Pensum:
Pensumliste legges ut i Fronterrommet
Anbefalte forkunnskaper:
APL100, EIE100, LAA115, APL102, APL108.
Obligatorisk aktivitet:
Øvingsoppgave, prosjektoppgave
Vurderingsordning:
Emnet er under utvikling
Sensor:
Merknader:
Emnet er under utvikling og har et forbehold om at det tilbys 2016/17. Emnet er anbefalt gjnnomført før LAA325 
Normert arbeidsmengde:
150 timer totalt
Opptakskrav:
GSK
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått