Course code LAA251

LAA251 Romlig struktur og dynamikk, innføring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Melissa Anna Murphy
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50 studenter totalt.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen,
Første gang: Studieår 2018-2019
Siste gang: 2019H
Fortrinnsrett: Studenter fra M-BYREG, M-LA, 2 årstrinn
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset er basert på forelesninger og arbeidsoppgaver som utføres enten individuelt eller i grupper, avhengig av mengden kursdeltakere. Kurset gir metodeundervisning i analyser av romlige struktur, drivkrefter og endringsprosesser med fokus på lokalsamfunn og problemstillinger innen stedsutvikling. Grunnleggende analysebegreper om romlig struktur og dynamikk introduseres som et betraktningsperspektiv på urbaniseringsprosesser, som struktur, agglomerasjonsprosesser og scenarier.

Arbeidsoppgaver utføres i hovedsak individuelt, men kan knyttes til gruppeoppgaver innen LAA landskapsforståelse og stedsutvikling. Arbeidet omfatter framstilling av romlige strukturer, endringsmønstre og scenarier, med utgangspunkt i en valgt kommune. Det gis skriftlige, individuelle oppgaver for å dokumentere og vurdere bruk og opplæring av metoder fra kurset. Kurset vil også utvikle studentenes evner til å lage håndtegninger, datavisualiseringer, og GIS kart for å formidle og presentere analyser.

Læringsutbytte:

På slutten av dette kurset skal studentene ha:

A. kunnskap og forståelse for:

 • romlig struktur og dynamikk av relevans for lokalsamfunn og stedsutvikling;
 • de fysiske, funksjonelle, økologiske og sosiokulturelle sammenhengene et lokalsamfunn inngår i;
 • kompleksitet i romlige endringsprosesser;
 • problemstillinger knyttet til bærekraft og utviklingsprosesser;
 • ulike skalaer drivkrefter og den lokale samfunnsutviklingen kan ses i.

B. Ferdigheter og trening i metoder for å:

 • analysere romlige data gjennom bruk av digitale verktøy, kart og fotografier;
 • bruke analysene til å konstruere scenarier;
 • kritisk refleksjon over urbaniseringsprosesser ved hjelp av scenariene;
 • bruke scenariene til kreativ problemløsing gjennom visjoner og strukturelle grep;
 • utføre romlige strukturanalyser og gjøre det tilgjengelig i tverrfaglige sammenhenger, særlig med tanke på samarbeid med geografer, arkitekter, jurister og statsvitere.
 • reflektere over relevansen romlig strukturanalyse for landskapsforståelse og stedsutvikling.

C. Generell kompetanse:

 • innhente, forstå og analysere romlig datamateriale;
 • forstå sammenhengen mellom scenarier og planfaglige idealer;
 • forstå sammenhengen mellom komplekse data, teoretiske abstraksjoner og modeller for romlig organisering.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger om metode, samt case-baserte øvinger og arbeidsoppgaver.
Læringsstøtte:
 Det er satt av totalt 30 timer til veiledning i emnet.
Pensum:
Diverse artikler, bokkapitler og offentlige dokumenter, samt forelesningsnotater. Anbefalt og obligatoriskt pensum blir kunngjort via Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende innføringsemner ved et av studieprogrammene Landskapsarkitektur, By- og regionplanlegging, eller Eiendomsfag. Grunnleggende IT-kunnskap i GIS eller Adobe.
Obligatorisk aktivitet:
Arbeidsoppgaver inkl praktiske øvinger på metoden og individuelle oppgaver (spesifiseres ved oppstart av emnet), samt med felles presentasjoner.
Vurderingsordning:
Gjennomgang av 2 obligatoriske skriftlige arbeidsoppgaver, (50% hver) A-F. Begge skal utføres tilfredsstillende.
Sensor:
En ekstern sensor vil vurdere de to skriftlige, individuelle oppgaver.
Merknader:
Deltakere i emnet må forvente at undervisningen vil foregå både på engelsk og på norsk.
Normert arbeidsmengde:
150 timer total 
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Emnet går parallelt med LAA250, kan ha overlappende case-materiale, og utgjør en forberedelse til APL250 (vårparallellen).
Undervisningstid:
12 timer forelesning, 30 timer veiledning, 8 timer presentasjoner, 100 timer prosjektarbeid
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått