Course code LAA250

LAA250 Landskapsforståelse og stedsutvikling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Marius Fiskevold
Medvirkende: Anne Ragnhild de Rochlenge Spå Aude, Daniel Ewald
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
80 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen,
Første gang: Studieår 2018-2019
Siste gang: 2020V
Fortrinnsrett: Studenter fra M-LA, M-BYREG, 2 årstrinn
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset er basert på forelesninger, seminarer, verksteder og gruppearbeid. Kurset gir en oversikt over teori og praksis knyttet til landskapsanalyse og stedsutvikling på kommunenivå. Forskjellige synspunkter på landskap og sted vil bli belyst og diskutert i kurset. Dette gjelder også den europeiske landskapskonvensjonens innhold og relevans for landskapsanalyse og landskapsplanlegging.

Arbeidet med kursoppgaver vil for en stor del foregå i grupper. Arbeidet vil omfatte fremstilling av landskapsanalyser og planvisjoner på et kommunenivå. Det vil bli gitt skriftlige, individuelle oppgaver der teorier og metoder fra kurset skal tas i bruk. Kurset har også som formål å utvikle studentenes evner til å formidle og presentere analyser og planer.

Læringsutbytte:

Etter å ha fullført kurset skal studentene ha

A. kunnskap og forståelse for:

 • landskap som et grunnlag for stedsutvikling.
 • landskapsanalyse som planleggingsverktøy.
 • landskap som kulturelt fenomen og grunnlag for den enkeltes identitet.
 • stedet som en møteplass mellom mennesker, tradisjon og natur.
 • de terrestriske, funksjonelle, økologiske og sosiokulturelle sammenhengene som landskap og sted inngår i.
 • skala og hvordan det kan brukes på en hensiktsmessig måte i planleggingen.

B. Ferdigheter og øve på å:

 • utvikle, bruke og reflektere over mulighetene i ulike landskapsanalysemetoder.
 • analysere romlige data gjennom bruk av digitale verktøy, kart og fotografier.
 • utvikle evne til å fremstille kreative konsepter og visjonære planer.
 • ta i bruk illustrasjoner, tekst og muntlige presentasjonsteknikker for å formidle romlig informasjon, konsepter og planer.
 • delta i og bidra til tverrfaglig gruppearbeid.

C. Generell kompetanse:

 • Forstå planleggerens rolle i landskaps- og stedsutviklingen
 • Forstå seg selv i planleggertradisjonen.
 • Forstå sammenhengen mellom scenarier og planfaglige idealer.
 • Forstå sammenhengen mellom materielle erfaringer og språkbaserte ytringer.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, litteraturstudier, seminarer, individuelle oppgaver og gruppeoppgaver, ekskursjoner.
Læringsstøtte:
Det er avsatt totalt 180 timer til veiledning i emnet.
Pensum:
Diverse artikler, bokkapitler og offentlige dokumenter, samt forelesningsnotater. Anbefalt og obligatorisk pensum blir kunngjort via Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende innføringsemner ved et av studieprogrammene Landskapsarkitektur eller By- og regionplanlegging. Grunnleggende IT-kunnskap i  GIS, CAD og Adobe-programmer.
Obligatorisk aktivitet:

Følgende aktiviteter er obligatoriske og må gjennomføres og bestås for at den enkelte student skal bli vurdert og kunne få tildelt karakter i kurset:

 • Utferd i øvelsesområdet. Utferden dokumenteres med rapport.
 • Skriftlig individuell oppgave.
 • Mulighetsstudie (gruppeoppgave) med sluttpresentasjon.
 • Landskaps- og stedsanalyse (gruppeoppgaver).
 • Mindre oppgaver (spesifiseres ved oppstart av emnet), seminarer, felles presentasjoner og veiledninger. Det kreves minimum 80% oppmøte på disse aktivitetene.
Vurderingsordning:
Innlevering av komplett mappe i Canvas og prosjektoppgave med avsluttende presentasjon. Alle innleveringer må skje innen oppsatte frister og være bestått. Den avsluttende prosjektoppgaven og den individuelle oppgaven danner grunnlag for fastsettelse av karakteren. Øvrige oppgaver og studentdeltagelse kan være med å justere karakter opp eller ned.
Sensor:
En ekstern sensor vil vurdere gruppeoppgavene og vurderingsopplegget.
Merknader:
Deltakere i emnet må forvente at undervisningen vil foregå både på engelsk og på norsk. 
Normert arbeidsmengde:
450 timer
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse (GSK)
Undervisningstid:
25 timer forelesninger, 20 timer gjennomganger, 25 timer seminarer, 20 timer ekskursjoner, 75 timer gruppearbeid
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått