Course code LAA210

LAA210 Fysiske omgivelser - bruk og opplevelser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Helena Annie Nordh
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks. 35, Min. 10 studenter.
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår -1
Siste gang: 2017V
Fortrinnsrett: Studenter på masternivå har fortrinnsrett.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet er strukturert rundt forelesninger og seminarer. Undervisningen er 4 timer i uken i løpet av vårsemesteret. I tillegg til timeplanlagt tid, forventes studenten å lese litteratur som vi diskuterer i klasserommet, foreta individuelle øvelser og skrive en gruppeoppgave.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten forventes å ha kunnskap om forskning, teorier og begreper om samspillet mellom mennesker og deres fysiske omgivelser. Studenten skal ha en forståelse for og kunne reflektere over hvordan vi påvirker og påvirkes av våre fysiske omgivelser, og hvordan fysiske omgivelser kan påvirke atferd. Studenten skal ha kunnskap om hvilke faktorer i de fysiske omgivelsene som kan hemme og fremme folkehelsen.

Ferdigheter

Studenten skal ha forståelse for hvordan studere menneskelig atferd og ha kjennskap til ulike metoder for kartlegging av bruk og opplevelse av fysiske omgivelser, slik som aktivitetsregistrering, miljøevalueringer med bruk av spørreskjema, medvirkningsverktøy m.m.. Studenten skal få praktisk erfaring med en eller flere metoder. Det blir lagt vekt på anvendbarheten av teori og metodikk. Studenten skal kunne reflektere over hvordan kunnskap om sammenhenger mellom fysiske omgivelser og helse og kartleggingsmetodikk kan benyttes i helsefremmende arbeid innen kommunal planlegging.

Generell kompetanse

Studenten forventes å videreutvikle samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning gjennom selvstendig arbeid og gruppearbeid.  Studenten skal kunne se nytten av og anvende kunnskap og ferdigheter fra kurset på selvstendig vis i ulike situasjoner i videre utdannings- og yrkessammenheng.

Læringsaktiviteter:
Studentene skal gjennom forelesninger, litteraturdiskusjoner, seminarer og øvelser få en innføring i de ulike temaer og metoder som emnet omhandler. Studenten kan gjennom egen litteraturstudie innhente utdypende kunnskap på et bestemt tema. Teoretiske kunnskaper og refleksjon øves i en skriftlig gruppeoppgave.
Læringsstøtte:
Veiledning med emneansvarlig og medstudenter.
Pensum:

Norsk Miljøpsykologi - Mennesker og omgivelser av Fyhri, Hauge og Nordh 2012.

I tillegg kommer en rekke artikler som lastes opp på fronter.

Forutsatte forkunnskaper:
Studentene må ha fullført 2 år på Bachelornivå.
Obligatorisk aktivitet:
Litteaturseminarer og obligatoriske øvelser. Disse blir spesifisert i timeplanen.
Vurderingsordning:

Skriftlig langsgående gruppeoppgave (2 pers) og muntlig presentasjon.

Obligatoriske aktiviteter må være gjennomført for å få lov til å levere skriftlig oppgave.

Sensor:
Ekstern sensor leser og vurderer gruppeoppgavene.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
4 timer undervisning hver uke i vårsemesteret.
Eksamensdetaljer: :