Course code KLIMA100

KLIMA100 Klimaendringer, forskning og samfunnskonsekvenser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Cecilie Rolstad Denby
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Emnet tilbys for tiden ikke.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Vil praktiseres lempelig, men kan bli nødvendig ved oppmelding av svært store grupper pga veiledningsbehov.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Siste gang: 2016H
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Det vil gis en populærvitenskaplig introduksjon til grunnleggende prosesser ved jordas fysiske klima, hvor sentrale begreper er karbonkretsløp, energibalanse, stråling, drivhusgasser og drivhuseffekt, klimapådriv og tilbakekoblinger, atmosfære og sirkulasjonsmønstre, havstrømmer og dypvannsdannelse. Klimavariasjoner på forskjellige tidsskalaer presenteres, som El Nino/El Nina, og Milankovitch sykluser, som er periodiske endringer i astronomiske parametre som medfører is- og mellomistider. Hvilke data har gitt oss kjennskap til tidligere tiders istider? Hvor lenge har man målt temperatur? Hvorfor er modeller av fremtidens klima usikre? Et utvalg av tema innen samfunnsmessige konsekvenser av klimaendringer relatert til UMBs forskningsaktiviteter vil introduseres. Oppgaver i kurset er basert på uviversitetenes samfunnsansvar: forskning, undervisning, innovasjon og populærvitenskaplig formidling.
Læringsutbytte:
Kurset skal gi studentene en populærvitenskaplig innføring i jordens fysiske klimasystem og -endringer, og samfunnsmessige konsekvenser av klimaendringer. Målsetningen med kurset er å gi studentene et innblikk i forskning om jordens fysiske klima, for å kunne følge klimadebatten og kunne reflektere over hvilke samfunnsmessige utfordringer eventuelle klimaendringer vil medføre i framtiden. Studentene vil også få et innsyn i forskningsaktivitetene relatert til klima som foregår ved de forskjellige instituttene ved UMB, og eksternt. Forskere fra UMB og eksternt vil gjennom en seminarserie presentere forskning som er relevant for kunnskap om jordens fysiske klima og samfunnsmessige konsekvenser av klimaendringer. Aktuelle tema vil variere, men eksempelvis innen fornybar energi, miljø-økonomi, matproduksjon, biomasse og CO2 regnskap, landskapsplanlegging, jordobservasjon av isavsmelting/havstrømmer, og kommunal planlegging/flomberedskap/bygningsteknikk.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, obligatorisk gruppe- og egenarbeid. Oppgaver i muntlig og skriftlig formidling: å skrive avisinnlegg, og presentere kunnskap muntlig til medstudeneter. En forskningsbasert oppgave på introduksjoinsnivå, med bruk av en global sirkulasjonsmodell.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensum vil bli annonsert i god tid før kursstart. Aktuell litteratur: Klima forklart. Christian Bjørnes. Unipub Utvalgte artikler, og tileggslitteratur.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Øvelser, gruppeoppgaver og seminarserie
Vurderingsordning:
-
Sensor:
-
Merknader:
Seminarserie om klimaforskning vil presenteres av UMBs klimaforskere og eksterne forskere
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-
Eksamensdetaljer: :