Course code KJM353

KJM353 Radioøkologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Ole Christian Lind
Medvirkende: Lindis Skipperud, Deborah Helen Oughton, Marit Betty Nandrup Pettersen, Brit Salbu
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
16
Undervises i periode:
Emnet går over 2.5 uker i januarblokken. Emnet har undervisning i januarblokken, mens vurdering foregår i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Siste gang: 2022V
Fortrinnsrett: M-KJEMI, M-MINA, M-RAD.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forelesninger: radioøkologi og radioaktive stoffers transport og spredning i ulike økosystemer. Radioaktive kilder og tilstandsformer (spesiering). Biologiske effekter av ioniserende stråling. Bruk av avanserte metoder i radioøkologi. Laboratorieøvelser: kilder og radioaktive partikler (elektronmikroskopi). Radiokjemiske separasjonsmetoder, ulike tracer teknikker og avanserte målemetoder inklusivt partikkelkarakterisering og massespektrometri. Spesiering, mobilitet og biologisk opptak.
Læringsutbytte:
Studentene skal ha oversikt over radioøkologi og være i stand til å utføre eksperimentelle radioøkologiske studier. Kurset gir grundig innføring i radiokjemi, inklusivt tracerteknikker, radiokjemiske separasjons-teknikker samt avanserte målemetoder som benyttes innen radioøkologi. I tillegg til radioaktive kilder fokuserer kurset på tilstandsformer (speciering), transport, mobilitet, biologisk opptak og effekt av radioaktiv stråling samt konsekvensvurderinger knyttet til radioaktiv forurensing. Sudentene vil ha kunnskap om radioaktive kilder og forstå radioaktive stoffers transport i ulike økosystemer, forstå basis for konsekvensvurderinger og settes i stand til å utføre radioøkologiske studier ved bruk av tracerteknikker, radiokjemiske separasjons-teknikker samt avanserte målemetoder. Studentene vil ha innsikt i vurderinger av konsekvenser og bruk av effektive tiltaksmetoder, dvs ha kompetanse som kan bidra i nasjonal beredskap knyttet til radioaktiv forurensning av ulike økosystemer. Studentene skal lære hvordan man forbereder og presenterer teknisk og vitenskapelig informasjon, både muntlig og skriftlig. De vil lære seg å tenke kritisk, og løse komplekse og multidisiplinære problemer, i tillegg til å tolke aktuell forskningslitteratur.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, laboratorieøvelser med lab rapport og en semesteroppgave. Godkjennelse av en samlet labjournal er en forutsetning for å avlegge eksamen.
Læringsstøtte:
Case-study inkludert i enkelte forelesninger.
Pensum:
G.R. Choppin, J.-O. Liljenzin og J. Rydberg. Radiochemistry and nuclear chemistry. 4th ed., 2013. Støttelitteratur: Publiserte artikler.
Forutsatte forkunnskaper:
KJM100.
Anbefalte forkunnskaper:
MATH100, FYS100, KJM350/KJM352.
Obligatorisk aktivitet:
Laboratorieøvelser og laboratorierapport.
Vurderingsordning:
Skriftlig slutteksamen (3,5 t) teller 100%. Eksamen er delt inn i 3 deler. Alle 3 eksamensdeler må være bestått for å få bestått på eksamen. Karakterregel A-E/Ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor vil benyttes til evaluering av skriftlig eksamen.
Merknader:
Emnet går parallelt med KJM351 over 2.5 uker i januar. Dette kurset eller det assosierte kurset KJM351 er obligatorisk for masterstudiet i radioøkologi og kjemi, fagområde radiokjemi. Anbefalt for masterstudiet i kjemi, fagområde miljøkjemi og masterstudiet i Miljø og naturressurser. Kurset tilsvarer KJM351 \"Eksperimentell radioøkologi\" med samme forelesninger, men noe redusert deltakelse i laboratoreiøvelsene og noe lavere krav til laboriatorierapporten sammenliknet med KJM351 og kurset er også uten semesteroppgave.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 150 timer. 48 timer forelesninger. 24 timer laboratorieøvelser. 4 timer case study. 2 timer laboratoriedemonstrasjoner. 72 timer egeninnsats (selvstudium, laboratorierapport).
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
5 studiepoeng mot KJM351
Undervisningstid:
48 timer forelesninger. 24 timer laboratorieøvelser. 4 timer case study. 2 timer laboratoriedemonstrasjoner.
Eksamensdetaljer: :