Course code KJM351

KJM351 Eksperimentell radioøkologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Ole Christian Lind
Medvirkende: Ole Christian Lind, Lindis Skipperud, Deborah Helen Oughton, Marit Betty Nandrup Pettersen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
16
Undervises i periode:
Emnet går over 2.5 uker i januarblokken. Emnet har undervisning i januarblokken, mens vurdering foregår i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: M-KJEMI, M-MINA, M-RAD.
Emnets innhold:

Forelesninger: Radioøkologi og radioaktive stoffers transport og spredning i ulike økosystemer. Radioaktive kilder og tilstandsformer (spesiering). Biologiske effekter av ioniserende stråling alene eller i kombinasjon med andre stressorer (for eksempel stabile metaller) og radiosensitivitet. Konsekvensvurderinger ved nukleære hendelser. Bruk av avanserte metoder i radioøkologi (f.eks. massespektrometri, nano- og mikroanalytiske teknikker, in vivo ROS imaging). Laboratorieøvelser: Dynamisk akvatisk microcosm eksperiment med radioaktive tracere, sedimenter, vann og biota for å studere spesiering, mobilitet og biologisk opptak som funksjon av tid. Autoradiografi, karakterisering av radioaktive partikler (elektronmikroskopi, mikro-XRF), fraksjoneringsteknikker, gamma spektrometri, demonstrasjon av gamma bestrålingsforsøk.

Semesteroppgave: Selvvalgt emne, eller etter forslag fra kurslærere. Temaet skal godkjennes av faglærer.

Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kurs skal ha følgende læringsutbytte: 

Kunnskap: Studentene skal ha oversikt over radioøkologien og ha innsikt i kilder til radioaktivitet, tilstandsformer (speciering), mobilitet og transport i ulike økosystem,  biologisk opptak, effekter av radioaktiv stråling på mennesker og miljø, samt konsekvensvurderinger og tiltaksmetodikk knyttet til radioaktiv forurensing. Studentene skal ha god nok faglig innsikt til å kunne vurdere risiko knyttet til ioniserende stråling fra ulike kilder på en objektiv måte.

Ferdigheter: Studenten skal kunne planlegge, utføre og rapportere eksperimentelle radioøkologiske studier som inkluderer bruk av tracer- og spesieringsteknikker, Studenten skal også kunne vurdere adekvate metoder for bestemmelse av aktivitetskonsentrasjoner og kildeidentifisering av radionuklider i miljøprøver samt gjøre enkle doseberegninger.

Generell kompetanse: Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse som kan bidra i nasjonal beredskap knyttet til radioaktiv forurensning av ulike økosystemer og gjøre vurderinger av konsekvenser og bruk av effektive tiltaksmetoder.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, laboratorieøvelser med lab rapport og en semesteroppgave. Godkjennelse av en samlet labjournal er en forutsetning for å avlegge eksamen.
Læringsstøtte:
Case-study inkludert i enkelte forelesninger.
Pensum:
G.R. Choppin, J.-O. Liljenzin og J. Rydberg. Radiochemistry and nuclear chemistry. 4th ed., 2013. Støttelitteratur: Publiserte artikler.
Forutsatte forkunnskaper:
KJM100 og KJM350
Anbefalte forkunnskaper:
MATH100, FYS100
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:

Samlet vurdering:

  • Laboratoriejournalen teller karaktervekt 25%
  • Prosjektoppgave teller karaktervekt 25%
  • Muntlig eksamen teller 50%

Alle deler må være bestått for å bestå emnet.

Karakterregel A-E/Ikke bestått

Sensor:
Ekstern sensor vil benyttes til evaluering av muntlig eksamen.
Merknader:
Emnet går over 2.5 uker i januar hvert år. KJM350, som undervises i høstparallellen, er sterkt anbefalt som forkunnskaper. Dette kurset (Eksperimentell radioøkologi) eller det assosierte kurset KJM353 (Radioøkologi) er obligatorisk for master i radioøkologi. Anbefalt for masterstudiet i kjemi, fagområdene miljøkjemi og radiokjemi samt masterstudiet i Miljø og naturressurser.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 250 timer arbeidsmengde: 48 timer forelesninger. 24 timer laboratorieøvelser. 4 timer case study. 2 timer laboratoriedemonstrasjoner. Egeninnsats (selvstudium, laboratorierapport, semesteroppgave) 172 timer. Veiledet semesteroppgave: tid anvendt er individuelt betinget.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
5 stp mot KJM353
Undervisningstid:
48 timer forelesninger. 24 timer laboratorieøvelser. 4 timer case study. 2 timer laboratoriedemonstrasjoner. Veiledet semesteroppgave: Tid anvendt er individuelt betinget.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: A - E / Ikke bestått