KJM351 Eksperimentell radioøkologi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Ole Christian Lind

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:16

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Totalt 250 timer arbeidsmengde: 48 timer forelesninger. 24 timer laboratorieøvelser. 4 timer case study. 2 timer laboratoriedemonstrasjoner. Egeninnsats (selvstudium, laboratorierapport, semesteroppgave) 172 timer. Veiledet semesteroppgave: tid anvendt er individuelt betinget.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet går over 2.5 uker i januarblokken. Emnet har undervisning i januarblokken, mens vurdering foregår i vårparallellen.

Om dette emnet

Forelesninger: Radioøkologi og radioaktive stoffers transport og spredning i ulike økosystemer. Radioaktive kilder og tilstandsformer (spesiering). Biologiske effekter av ioniserende stråling alene eller i kombinasjon med andre stressorer (for eksempel stabile metaller) og radiosensitivitet. Konsekvensvurderinger ved nukleære hendelser. Bruk av avanserte metoder i radioøkologi (f.eks. massespektrometri, nano- og mikroanalytiske teknikker, in vivo ROS imaging). Laboratorieøvelser: Dynamisk akvatisk microcosm eksperiment med radioaktive tracere, sedimenter, vann og biota for å studere spesiering, mobilitet og biologisk opptak som funksjon av tid. Autoradiografi, karakterisering av radioaktive partikler (elektronmikroskopi, mikro-XRF), fraksjoneringsteknikker, gamma spektrometri, demonstrasjon av gamma bestrålingsforsøk.

Semesteroppgave: Selvvalgt emne, eller etter forslag fra kurslærere. Temaet skal godkjennes av faglærer.

Dette lærer du

En kandidat med fullført kurs skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene skal ha oversikt over radioøkologien og ha innsikt i kilder til radioaktivitet, tilstandsformer (speciering), mobilitet og transport i ulike økosystem, biologisk opptak, effekter av radioaktiv stråling på mennesker og miljø, samt konsekvensvurderinger og tiltaksmetodikk knyttet til radioaktiv forurensing. Studentene skal ha god nok faglig innsikt til å kunne vurdere risiko knyttet til ioniserende stråling fra ulike kilder på en objektiv måte.

Ferdigheter: Studenten skal kunne planlegge, utføre og rapportere eksperimentelle radioøkologiske studier som inkluderer bruk av tracer- og spesieringsteknikker, Studenten skal også kunne vurdere adekvate metoder for bestemmelse av aktivitetskonsentrasjoner og kildeidentifisering av radionuklider i miljøprøver samt gjøre enkle doseberegninger.

Generell kompetanse: Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse som kan bidra i nasjonal beredskap knyttet til radioaktiv forurensning av ulike økosystemer og gjøre vurderinger av konsekvenser og bruk av effektive tiltaksmetoder.

 • Forelesninger, laboratorieøvelser med lab rapport og en semesteroppgave. Godkjennelse av en samlet labjournal er en forutsetning for å avlegge eksamen.
 • Case-study inkludert i enkelte forelesninger.
 • G.R. Choppin, J.-O. Liljenzin og J. Rydberg. Radiochemistry and nuclear chemistry. 4th ed., 2013. Støttelitteratur: Publiserte artikler.
 • KJM350
 • Samlet vurdering:

  • Laboratoriejournalen teller karaktervekt 25%
  • Prosjektoppgave teller karaktervekt 25%
  • Muntlig eksamen teller 50%

  Alle deler må være bestått for å bestå emnet.

  Karakterregel A-E/Ikke bestått  Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Labjournaler Karakterregel: Bokstavkarakterer Prosjektoppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor vil benyttes til evaluering av muntlig eksamen.
 • Emnet går over 2.5 uker i januar hvert år. KJM350, som undervises i høstparallellen, er sterkt anbefalt som forkunnskaper. Anbefalt for masterstudiet i kjemi, fagområdene miljøkjemi og radiokjemi samt masterstudiet i miljøvitenskap.
 • 48 timer forelesninger. 24 timer laboratorieøvelser. 4 timer case study. 2 timer laboratoriedemonstrasjoner. Veiledet semesteroppgave: Tid anvendt er individuelt betinget.
 • M-KJEMI, M-MILJØ.
 • 5 stp mot KJM353
 • Realfag