Course code KJM350

Emneansvarlige: Lindis Skipperud
Medvirkende: Ole Christian Lind, Marit Betty Nandrup Pettersen, Deborah Helen Oughton
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimum 16 og min 5 studenter.
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: M-KJEMI, M-MILJØ.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forelesninger: Radioaktive nukliders egenskaper, halveringstid, stråletyper, kjernereaksjoner, energi, radiotoksitet, strålingens vekselvirkning og biologiske effekter, strålevern, målemetoder. Laboratorieøvelser: Strålevern, bruk av radioaktive tracere, radiokjemi og bruk av målemetoder for alfa, beta og gammastråling til kvalitativ og kvantitativ analyse. 
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene skal forstå radioaktive nukliders egenskaper, inklusive halveringstid, stråletyper og radiotoksisitet samt ha innsikt i ioniserende strålings biologiske effekter og effektivt strålevern. Studentene skal ha innsikt i metoder for bruk av radioaktive tracere og enkle målemetoder for alfa-, beta- og gamma-stråling til kvalitativ og kvantitativ analyse. Studentene skal forstå at radioaktivitet er et fenomen som mennesker alltid har vært utsatt for, at radioaktivitet kan benyttes til gode formål (kreftterapi) og at tiltak kan iverksettes for å redusere uønskede virkninger av radioaktiv stråling. Studentene skal ha innsikt i de viktigste tiltak som kan tas i bruk for å redusere uønskede virkninger av radioaktiv stråling i tilfelle radioaktivt nedfall. Studentene skal også ha forståelse for at kunnskap er viktig for å redusere unødig angst og uro knyttet til radioaktivitet hos befolkningen. 

Ferdigheter: Studentene skal kunne bruke radioaktive tracere og radiologiske målemetoder i eget arbeid. De skal kunne velge de mest hensiktsmessige radiokjemiske metoder og etterfølge nødvendige strålevernprinsipper i arbeid med åpne radioaktive kilder.  

Generell kompetanse: Emnet gir tillatelse til selvstendig bruk av åpne ioniserende strålekilder. Studentene skal kunne velge den best mulige radioaktive nukliden for sine studier ut ifra energi, halveringstid og egnethet. De skal kunne velge beste mulige måleteknikk og radiokjemiske metode, samt benytte de riktige strålevernprinsipper. Studentene skal ved hjelp av laboratorieoppgaver kunne  forberede og presentere teknisk og vitenskapelig informasjon, både muntlig og skriftlig.  

Læringsaktiviteter:
Radiokjemi og kunnskap om radioaktiv stråling er et eksperimentelt fag hvor forelesninger og laboratorieøvelser er nøye integrert. Forelesningene brukes til å utvikle grunnleggende forståelse av atomkjernen og strålingens natur, og hvordan vi kan benytte atomkjernens egenskaper til kvalitativ og kvantitativ analyse. Laboratorieøvelsene er nøye tilpasset forelesninger slik at teoretiske forelesninger blir omsatt til praktisk laboratoriearbeid. Gjennom laboratoriejournaler følges studentenes læringsevne slik at misforståelser kan rettes gjennom kursprogresjonen. Gjennom 6 laboratorieoppgaver skal studenten ha praktisk innføring i alle sentrale deler av pensum. Godkjennelse av journaler er en forutsetning for å avlegge eksamen. Bestått eksamen gir studentene tillatelse til bruk av ioniserende kilder i deres forskningsoppgaver.
Læringsstøtte:
Forelesninger, laboratorieveiledning, litteratur(lærebok og fagartikler), journalveiledning.
Pensum:

G.R. Choppin, J.-O. Liljenzin og J. Rydberg Radiochemistry and nuclear chemistry. 

Støttelitteratur: Publiserte artikler. 

Forutsatte forkunnskaper:
KJM100, KJM120.
Anbefalte forkunnskaper:
MATH100, FYS100, MINA200
Obligatorisk aktivitet:
Første forelesning er obligatorisk. Alle laboratorieøvelser er obligatorisk.
Vurderingsordning:

Mappevurdering:

  • Muntlig eksamen (60%)
  • Lab-rapporter/lab journaler (40%)

Karakterregel: A-E/Ikke bestått.

Sensor:
Ekstern sensor vil benyttes til evaluering av muntlig eksamen.
Merknader:
Obligatorisk for mastergraden i radiokjemi / radioøkologi. Anbefalt for mastergraden i miljøkjemi og analytisk kjemi samt for mastergraden i miljø og naturressurser.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 250 timer.
Opptakskrav:
Realfag.
Overlapp:
-
Undervisningstid:

Forelesninger: 22-25 timer.

Laboratorieøvelser: 6 øvelser: ca. 30 timer.

Individuell journalskriving og oppfølging.

Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer