Course code KJM210

KJM210 Utvidet organisk kjemi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Yngve Henning Stenstrøm
Medvirkende: Trond Vidar Hansen, Hanne Marie Devle, Anne Gravdahl, Salima Fjeld, Simen Gjelseth Antonsen, Lene Ruud
Studiepoeng: 20
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
100. Dette er summen av KJM210- og KJM211-påmeldte studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning i augustblokka, Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: <list listType="bulleted"><listItem>B-BIOTEK retning biokjemi</listItem><listItem>B-KJEMI</listItem><listItem>M-KB</listItem></list><p></p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forelesning av lærer gjennom hele semesteret. Gjennomgang av oppgaver med lærer (kollokvier). Laboratoriegjennomgang av lærer (obligatorisk). Laboratoriearbeid (obligatorisk). Tilbud om hjelp til laboratorierapport og oppgaveløsning fra studentassistenter.
Læringsutbytte:

Få oversikt over de vanligste stoffgruppene innen organisk kjemi og deres nomenklatur (navnsetting). Få forståelse for organiske stoffers egenskaper og reaksjonsmønstre. Kunne forutsi organisk forbindelsers egenskaper som løselighet i vann eller organiske løsemidler, flyktighet, forurensningsproblemer og -farer etc. Få kjennskap til grunnleggende organisk spektroskopi og laboratorieteknikker, med spesiell vekt på naturstoffer. Få generell forståelse for mekanismer i organisk-kjemiske reaksjoner. Kunne sette organisk kjemi inn i en større sammenheng, med spesiell vekt på reaksjonene til de forskjellige funksjonelle gruppene. Være i stand til å sette opp enkle organisk-kjemiske eksperimenter, inkludert enkle synteser.

Kunnskaper: Det forventes at man kan grunnleggende nomenklatur og begreper innen organisk kjemi.  Noen få navnereaksjoner må kunnes.

Ferdigheter: Man må kunne anvende den grunnleggende kunnskapen på nye problemer. Laboratorieøvelser er en viktig del av dette emnet.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Kollokvier med lærer/stud.ass. til stede. Oppgavegjennomgang av lærer. Laboratoriearbeide med gjennomgang av øvelsene (obligatorisk). Selvstudium.
Læringsstøtte:

Det vil bli tilbud om hjelp til regneøvelser og labøvelsene med stud.ass. tilstede. Spørsmål utenom forelesningstiden vil bli besvart i kontortid som bekjentgjøres i begynnelsen av semesteret.

Canvas.

Pensum:
Hart, Craine, Hart: Organic Chemistry - A short course, 13. utgave (dvs. siste utgave av boka). Yngve Stenstrøm: Labhefte. Yngve Stenstrøm: Kompendium.
Forutsatte forkunnskaper:
KJM100, eller tilsvarende, grunnleggende kunnskap i kjemi.
Obligatorisk aktivitet:
Laboratoriekurs med godkjent journal må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Laboratoriekurset og obligatorisk laboratoriegjennomgang må være gjennomgått. Tilhørende test på Canvas må være bestått i forkant av hver laboratorieøvelse. NB! Alle øvelser (10 dager) er obligatoriske!
Vurderingsordning:
Deleksamen 1: 1 time, teller 10 % av totalkarakter. Deleksamen 2: 1 time, teller 15 % av totalkarakter. Godkjent laboratoriekurs teller 15 % av totalkarakter. Skriftlig eksamen med ekstern sensor teller 60 % av totalkarakter.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter minimum 25 tilfeldig utvalgte eksamensbesvarelser.
Merknader:
  • Kurset starter i augustblokka. I denne perioden vil det mest basale ved kurset bli forelest (dvs. kap. 1-3). Det anbefales på det sterkeste at man får med mest mulig av dette da det vil gjøre det betydelig enklere å få med seg resten av kurset.
  • NB! Merk at gjennomført laboratoriekurs med godkjent labjournal er et absolutt krav.
  • NB! De som ikke har KJM210 obligatorisk, må melde seg opp i både KJM110 og KJM210. Kursene er identiske frem til slutten av oktober, inkludert to flervalgstester som vil være grunnlaget for utvelgelsen av de som kan fortsette på KJM210. Undervisningen er den samme for begge kurs frem til slutten av oktober.
  • Vennligst merk at oppmeldingsfristen er som for augustblokkemner!
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 60 timer (inkludert 2 timer langsgående flervalgstester). Laboratorieøvelser: 50 timer. Lab. gjennomgang: 10 timer. Journalskriving og forberedelse til øvelser: 50 timer. Oppgaveløsning (felles og med stud.ass. tilstede): 50 timer. Selvstudium: 380 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
KJM110, 10 SP. NB! Har du KJM110 fra før, og ønsker mer organisk kjemi, vennligst ta KJM211.
Undervisningstid:

Vi starter de to siste ukene i augustblokka med forelesninger og noen enkle oppgavegjennomganger (totalt 4 timer pr. uke).

I høstparallellen blir det 4 timer forelesning per uke (totalt blir det ca. 60 timer). 4 timer laboratoriearbeid per uke i 5 uker pluss 6 timer laboratoriearbeid per uke i 5 uker (totalt 50 timer laboratoriearbeide), og 1 time med felles lab.gjennomgang pr uke i 10 uker. 1 time felles gjennomgang av oppgaveløsning per uke første del av semesteret, deretter 2 timer felles gjennomgang (kollokvier) av regneøvelser per uke (totalt 10 timer). Hjelp til regneøvelser: 2 timer per uke (starter litt ut i semesteret). Laboratoriearbeidet vil starte etter at vi har gjennomgått det mest grunnleggende av kjemien på forelesningene.

NB! Alle laboratorieøvelser er obligatoriske dvs. at man må møte på alle 10 øvelsesdager.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått