Course code KJM210

KJM210 Utvidet organisk kjemi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Yngve Henning Stenstrøm
Medvirkende: Trond Vidar Hansen, Hanne Marie Devle, Anne Gravdahl, Salima Fjeld, Simen Gjelseth Antonsen, Lene Ruud
Studiepoeng: 20
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
100. Dette er summen av KJM210- og KJM211-påmeldte studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning i augustblokka, Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: <list listType="bulleted"><listItem>B-BIOTEK retning biokjemi</listItem><listItem>B-KJEMI</listItem><listItem>M-KB</listItem></list><p></p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Forståelse for kjemi er nødvendig for å forstå de grunnleggende prinsippene bak bærekraft og klima slik de er definert i FNs bærekraftmål. Spesielt gjelder dette målene 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 og 15. 

Forelesning av lærer gjennom hele semesteret. Gjennomgang av oppgaver med lærer (kollokvier). Spørsmål (quiz legges ut på Canvas til de enkelte laboratoriedagene. Disse må besvares før laboratoriedagen (obligatorisk). Laboratoriearbeid (obligatorisk). Tilbud om hjelp til laboratorierapport og oppgaveløsning fra studentassistenter.

Læringsutbytte:

Selv om noe kunnskap om basal organisk kjemi er en fordel, vil kurset starte med det helt grunnleggende.

Kunnskaper: 

Studenten skal: 

 • Få grunnlegge kjennskap til organisk kjemi og kunne sette dette inn i sin rette sammenheng
 • Få oversikt over de vanligste stoffgruppene innen organisk kjemi og deres nomenklatur (navnsetting).
 • Få kunnskap om hybridisering og bindingstyper i organiske molekyler
 • Kjenne til betydningen av molekylers romlige struktur
 • Få forståelse for organiske stoffers egenskaper og reaksjonsmønstre (generelle mekanismer).
 • Kunne skrive mekanismer for grunnleggende organiske reaksjoner.
 • Kunne forutsi organiske forbindelsers egenskaper som løselighet i vann eller organiske løsemidler, flyktighet etc.
 • Ha kjennskap til de vanligste spektroskopiske metoder for identifisering av molekyler.
  • Dette inkluderer massespektrometri (MS), UV, IR, 1H NMR og 13C NMR
  • Tolke spektre
 • Kjenne til grunnleggende egenskaper og fremstillingsmetoder for syntetiske polymerer (plast)
 • Kjenne til grunnleggende egenskaper og oppbygging av biomolekyler som polysakkarider, proteiner, RNA og DNA
 • Sette alt dette i sammenheng med biokjemi og biologiske prosesser
 • Kjenne det mest grunnleggende laboratorieutstyret og kunne følge enkle synteseprosedyrer 

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

 • Kunne anvende denne grunnleggende kunnskapen på nye problemer.
 • Navnsette enklere organiske molekyler.
 • Se forskjell på reduksjoner og oksidasjoner av organiske molekyler.
 • Rapportere enkle laboratorieforsøk inkludert synteser
 • Tolke spektrale data (MS, UV, IR, 1H NMR, 13C NMR)
 • Benytte kunnskapen inn mot forståelse av biokjemiske og biologiske prosesser. 
 • Studenten kan selv gjennomføre de forberedelser, teknikker og analyser som inngår i emnet. 
 • Studenten behersker instrumentene og utstyret som benyttes i emnet.  

Generell kompetanse: 

Studenten skal kunne:

 • Anvende sine kunnskaper og ferdigheter på typiske problemstillinger i kjemi og biokjemi inkludert medisinske fag
 • Formidle og popularisere grunnleggende organisk kjemiske begreper og reaksjoner både skriftlig og muntlig
 • Ha grunnleggende spektroskopisk anvendelse i organisk kjemi
 • Ha et solid grunnlag for videre studier i organisk kjemi.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Kollokvier med lærer/stud.ass. til stede. Oppgavegjennomgang av lærer. Laboratoriearbeide med gjennomgang av øvelsene (obligatorisk). Selvstudium.
Læringsstøtte:

Det vil bli tilbud om hjelp til regneøvelser og labøvelsene med stud.ass. tilstede. Spørsmål utenom forelesningstiden vil bli besvart i kontortid som bekjentgjøres i begynnelsen av semesteret.

Canvas.

Pensum:
Hart, Craine, Hart: Organic Chemistry - A short course, 13. utgave (dvs. siste utgave av boka). Yngve Stenstrøm: Labhefte. Yngve Stenstrøm: Kompendium.
Forutsatte forkunnskaper:
KJM100, eller tilsvarende, grunnleggende kunnskap i kjemi.
Obligatorisk aktivitet:
Laboratoriekurs med godkjent journal må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Laboratoriekurset og obligatorisk laboratoriegjennomgang må være gjennomgått. Tilhørende test på Canvas må være bestått i forkant av hver laboratorieøvelse. NB! Alle øvelser (10 dager) er obligatoriske.
Vurderingsordning:
 • Deleksamen 1: 1 time, teller 10 % av totalkarakter.
 • Deleksamen 2: 1 time, teller 15 % av totalkarakter.
 • Godkjent laboratoriekurs teller 15 % av totalkarakter.
 • Skriftlig eksamen med ekstern sensor teller 60 % av totalkarakter.

Karakterskala A-E

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter minimum 25 tilfeldig utvalgte eksamensbesvarelser.
Merknader:
 • Kurset starter i augustblokka. I denne perioden vil det mest basale ved kurset bli forelest (dvs. kap. 1-3). Det anbefales på det sterkeste at man får med mest mulig av dette da det vil gjøre det betydelig enklere å få med seg resten av kurset.
 • NB! Merk at gjennomført laboratoriekurs med godkjent labjournal er et absolutt krav.
 • NB! De som ikke har KJM210 obligatorisk, må melde seg opp i både KJM110 og KJM210. Kursene er identiske frem til slutten av oktober, inkludert to flervalgstester som vil være grunnlaget for utvelgelsen av de som kan fortsette på KJM210. Undervisningen er den samme for begge kurs frem til slutten av oktober.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 60 timer (inkludert 2 timer langsgående flervalgstester).Laboratorieøvelser: 50 timer.Lab. videoer med svar: 10 timer.Journalskriving og forberedelse til øvelser: 50 timer.Oppgaveløsning (felles og med stud.ass. tilstede): 50 timer.Selvstudium: 280 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
KJM110, 10 SP. NB! Har du KJM110 fra før, og ønsker mer organisk kjemi, vennligst ta KJM211.
Undervisningstid:

Vi starter de to siste ukene i augustblokka med forelesninger og noen enkle oppgavegjennomganger (totalt 4 timer pr. uke).

I høstparallellen blir det

 • 4 timer forelesning per uke (totalt blir det ca. 60 timer).
 • 4 timer laboratoriearbeid per uke i 5 uker pluss 6 timer laboratoriearbeid per uke i 5 uker (totalt 50 timer laboratoriearbeide)
 • 1 time med felles lab.gjennomgang pr uke i 10 uker.
 • 1 time felles gjennomgang av oppgaveløsning per uke første del av semesteret, deretter 2 timer felles gjennomgang (kollokvier) av regneøvelser per uke (totalt 10 timer).
 • Hjelp til regneøvelser: 2 timer per uke (starter litt ut i semesteret).
 • Laboratoriearbeidet vil starte etter at vi har gjennomgått det mest grunnleggende av kjemien på forelesningene.

NB! Alle laboratorieøvelser er obligatoriske dvs. at man må møte på alle 10 øvelsesdager.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer