Course code KJB210

KJB210 Eksperimentell og anvendt biokjemi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Vincentius Gerardus Henricus Eijsink
Medvirkende: Heidi Østby, Fredrik Gjerstad Støpamo, Ole Golten, Bjørge Westereng, Anne Cathrine Bunæs, Tove Gulbrandsen Devold, Tina Rise Tuveng, Irene Comi
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
108 (inkludert studenter på emnet KJB201).
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: B-MAT. B-BIOTEK. M-KB.
Emnets innhold:

Emnet består av ukentlige forelesninger og laboratorieøvelser. Emnet handler primært om næringsmiddelkjemi, anvendt bioteknologi, og eksperimentelle biokjemiske metoder som brukes innen forskning og i mer anvendt sammenheng. Teorien bak metodene vil diskuteres på forelesningene og illustreres gjennom laboratorieøvelsene.

Skriving av totalt seks journaler på 8 - 15 sider. Utfylling av skjema for de øvrige øvelsene.

Studenter arbeider i grupper på to eller tre.

Skriving av laboratoriejournaler er en viktig del av kurset og noen av disse vil danne en del av grunnlaget for sluttkarakteren for kurset. Forelesningene vil ta for seg de viktigste temaene innen anvendt biokjemi og næringsmiddelkjemi (f.eks. vitaminer, tilsetningsstoffer i mat, geler, viskositet). Temaene koordineres med emnene KJM110 og KJB200.

Kurset gir akademisk (ut)dannelse på høyt nivå og bidrar dermed til å oppnå nærmest hvilket som helst av FNs bærekraftsmål. Kurset er blant annet relatert til matproduksjon (mål 2), ren energi for alle (mål 7 & 13), bioteknologi (mål 8 & 9 & 12), bedre ressurs utnyttelse (mål 13), og forståelse av liv under og over vann (mål 14 & 15).

Læringsutbytte:

KUNNSKAP:

I kursets teoridel vil studentens lære om struktur og funksjon til viktige molekyler i levende celler og biologiske råstoffer, med fokus på matens hovedkomponenter (karbohydrater, fett og proteiner, DNA, vitaminer, mineraler og aktuelle tilsetningsstoffer). Fokuset er på de mer anvendte aspektene av disse komponenter og sånt sett komplementerer dette kurset grunnkurset i biokjemi, KJB200. Vi diskuterer biokjemiske prosesser og analyser som er sentrale i matvitenskap og bioteknologi. Studenten skal også lære om hvordan enzymer hjelper til å bistå og kontrollere biologiske prosesser. Ved siden av teoridelen legger emnet vekt på laboratorieøvelser hvor studenten skal lære om elementære biokjemiske teknikker slik som elektroforese og kromatografi og få en teoretisk innføring i de prinsippene som disse teknikkene er basert på. Kurset gir også en viss fordypning i deler av KJB200, deriblant enzymkinetikk.

FERDIGHETER:

Studentene vil lære å utføre en rekke laboratorieteknikker, deriblant:

 • Pipettering av småvolumer
 • Elementær spektrofotometri
 • Standardkurver
 • Måling av proteinkonsentrasjon
 • Måling av enzymaktivitet, inkl. enzymkinetikk
 • Kromatografi (rensing) av proteiner
 • Gelelektroforese av proteiner
 • Måling av antioksidanter og vitamin C
 • Studier av viskositet og geler.

Bortsett fra tekniske ferdigheter lærer man å kritisk evaluere metoder og egne forskningsresultater.

Journalskriving er en viktig del av kurset og etter å ha fullført kurset skal man være i stand til å rapportere forskningsresultater på en vitenskapelig måte.

GENERELL KOMPETANSE

Generelle laboratorieferdigheter - Hvordan jobber man på et laboratorie.

Kritisk evaluering og profesjonell rapportering av metoder og egne forskningsresultater.

Journalskriving.

Arbeidet foregår i grupper og kurset gir dermed trening i å forske i team.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger med innslag av studentaktive læringsformer. Øvelser på laboratoriesaler (med intensiv veiledning). Skriving av journaler. Andre læringsformer, f.eks. hverandrevurdering av labjournaler, kan forekomme.
Læringsstøtte:

Intensiv veiledning under laboratorieøvelser. Spørretimer.

Canvas.

Pensum:
Pensumliste foreligger ved semesterstart. Det skriftlige materialet består av et kurshefte skrevet av lærerne samt deler av en lærebok i "Food Chemistry".
Forutsatte forkunnskaper:
 • Generell kjemi tilsvarende KJM100.
 • Biokjemi tilsvarende KJB200 (kan tas samtidig).
Anbefalte forkunnskaper:
Organisk kjemi tilsvarende KJM110.
Obligatorisk aktivitet:
 • Alle forelesninger som har med laboratorieøvelsene å gjøre (14 timer).
 • Selve laboratorieøvelsene.
 • Innlevering av labjournaler.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i 5 år.

Vurderingsordning:

Samlet vurdering:

Mappevurdering: to laboratoriejournaler teller 25 %.

Skriftlig eksamen (3,5 t) teller 75 %.

Begge deler må være bestått. 

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter alle besvarelser. Kun intern sensor for laboratoriejournaler.
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger: 50 t.

Laboratorieøvinger med forberedelser og skriving av journal: 99 t.

Selvstudium: 101 t.

Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Det er ikke mulig å få studiepoeng for både KJB201 og KJB210, da KJB201 er inkorporert i KJB210.
Undervisningstid:
4 timer forelesning per uke i 12,5 uker. 6 timer laboratorieundervisning i 9 uker (1 x 6 timer per uke). Ukentlig spørretime.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: A - E / Ikke bestått