Course code JORD251

JORD251 Jordklassifikasjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Line Tau Strand
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: År med partall
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2008-2009
Siste gang: 2014H
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Jordklassifikasjonens historie nasjonalt og internasjonalt. Prinsippene for jordklassifikasjon, diagnostiske sjikt/egenskaper. Regional utbredelse. Bruk av informasjon om regional utbredelse. Bruk av klassifikasjonsnøkkel. Klassifisere jordsmonn i henhold til ulike klassifikasjonssystem ut i fra standard jordprofilbeskrivelser.
Læringsutbytte:
Studenten skal etter endt kurs kunne: -gjøre rede for den regionale utbredelsen av, dannelsen, egenskapene og bruken av de viktigste jordsmonntypene i verden -beskrive prinsippene for oppbyggingen av og klassifikasjon av jord i henhold til jordklassifikasjonssystemet Soil Taxonomy (1999), FAO/Unesco systemet (1975/1990) og WRB (2006) -ut i fra klassifikasjonsnomenklaturen si noe om de viktigste egenskapene til jorda som er klassifisert -klassifisere jord i henhold til ett av de overnevnte internasjonale jordklassifikasjonssystemene.
Læringsaktiviteter:
Følgende læringsmetoder vil bli brukt: -selvstudium, lesepensum støttet av internettsider med mye kartmateriale, -studentpresentatsjon (muntlig eller poster) av oppgave knyttet til lokale/regionale jordressurser, -forelesninger, obligatoriske, -øvinger under veiledning hvor studenten skal klassifisere jord i henhold til ett internasjonale jordklassifikasjonssystemene, -Individuell veiledning ved skriving av individuell rapportknyttet til lokale/regionale jordressurser
Læringsstøtte:
Individuell veiledning i forbindelse med selvvalgt oppgave,
Pensum:
- Driessen P., Deckers, J- Spaargaren, O., and Nachtergaele, F.O. (editors), 2001. Lecture notes on the major soil of the world. FAO, Rome, 329 sider. - Soil Survey Staff, 1999. Soil Taxonomy, Agricultural Handbook No. 436. side 83-90. - Soil Survey Staff, 1998, Keys to Soil Taxonomy. United States Department of Agriculture. Side 9 - 40.
Forutsatte forkunnskaper:
JORD101.
Anbefalte forkunnskaper:
JORD250 jordmorfologi
Obligatorisk aktivitet:
1) Tilstedeværelse på obligatoriske forelesninger. 2) Muntlig eller posterpresentasjon av oppgave knyttet til regionale jordressurser. 3) 80 % av øvingsoppgavene som gis underveis.
Vurderingsordning:
Studentene vurderes individuelt på bakgrunn av følgende : 1) Et utvalg av klassifikasjons oppgaver 50% 2) Rapport som leveres siste kursdag. 50% Begge deler må være bestått.
Sensor:
Ekstern sensor skal godkjenne opplegget før gjennomføring og gjennomgår og gir karakter til alle rapportene sammen med kursansvarlig.
Merknader:
Emnet anbefales til alle studenter som er interessert i globale jordressurser. Det er også spesielt relevant for de som tar jordfaglig masteroppgave hvor feltarbeid og beskrivelse av jordsmonn inngår.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesning: 18 -20 timer. Øvinger: 20 timer. Studentpresentasjoner: 4-10 timer.
Eksamensdetaljer: :