Course code JORD250

JORD250 Jordmorfologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Line Tau Strand
Medvirkende: Tore Krogstad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: Årlig. Påmelding innen 1 juni til emneansvarlig. Kurset gis ikke i 2014.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Siste gang: 2014H
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Første uka består av teori, selvstudie, øvinger, demonstrasjoner og forberedelser til feltarbeid i uke to. Feltarbeider utføres gruppevis og har normalt 5 dagers varighet. Tredje uka brukes til etterarbeid forbehandling av jordprøver enkle jordanalyser i laboratoriet samt til rapportskriving. Rapporten leveres siste kursdag.
Læringsutbytte:
Etter endt kurs skal studenten kunne utføre en fullstendig jordprofilbeskrivelse, prøveta dyrka og udyrka jord for de vanligste kjemiske og fysiske analyser. Studenten skal også få øvd seg i feltklassifikasjon av jordsmonn og gjennom kartlegging av et område få erfaring med jordvariabilitet med hensyn på feltobserverbare egenskaper.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og selvstudie: 1) Jordsmonndannende faktorer og prosesser 2) Bakgrunn for de registreringene en gjør i forbindelse med jordprofilbeskrivelse 3) Ulike metoder for jordprøvetaking for kjemiske, fysiske og mineralogiske analyser 4) Statisktiske vurderinger i forbindelse med jordvariabilitet og jordprøvetaking 5) Klassifikasjon av jordsmonn 6) Jordsmonnkartlegging Øvinger /demonstrasjoner: 1) Legge ut rutenett for jordprøvetaking 2) Øving med sjiktinndeling og navnsetting av sjikt i jordprofil 3) Tolking av jordsmonnkart /temakart Prosjektarbeid i grupper, feltarbeid: 1) Jordsmonnutvikling / topografi 2) Jordsmonnutvikling / tid 3) Jordsmonnutvikling / vegetasjon Etterarbeid/laboratoriearbeid/rapportering gruppevis: 1) Forbehandling av jordprøver 2) pH, glødetap, volumvekt, 3) rapportskriving
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Greve, M.,H., Sperstad, R. og Nyborg, Å., 1999, Retningslinjer for beskrivelse av jordprofil. Versjon 1.0. NIJOS rapport 37/99. Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, Ås. Samt noe utdelt materiale avhengig av hvilket feltområde som benyttes i prosjektarbeidet.
Forutsatte forkunnskaper:
JORD101 Jordlære
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskap innen geologi, botanikk, zoologi, mikrobiologi.
Obligatorisk aktivitet:
Noen kjerneforelesninger og feltarbeid.
Vurderingsordning:
Grupperapporten legges til grunn for vurdering av studentens læring. Rapport teller 100%.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner opplegget og grupperapporten.
Merknader:

Av planleggingshensyn ber vi om påmelding innen 1. juni til emneansvarlig. Som ledd i en større revisjon av jordemnene ved instituttet kan kurset bli gjenstand for endringer i perioden 2009 - 2015.

Dette emnet gis ikke i 2014.

Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Dette er cirka timeantall, fordelingen kan variere noe fra år til år. Forlesning: 15 timer. Øvinger: 15 timer. Demonstrasjoner, bedriftsbesøk: 5 timer. Feltarbeid: 40 timer. Laboratoriearbeid: 5 timer.
Eksamensdetaljer: :