Course code JORD201

JORD201 Prosessmodellering i jord-, vann- og plantesystemer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Jan Mulder
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: År med partall
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Min. 5, maks. 15 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Siste gang: 2014V
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Forelesninger og øvinger på pc: Introduksjon av ModelMaker 0., 1. og 2. ordens reaksjoner bruk av ModelMaker og analytiske løsninger Modell parameterisering sensitivitetsanalyse Effekt av jordtemperatur og vanninnhold på reaksjonshastigheten Michaelis-Menten kinetikk likevektsreaksjoner Mineral forvitring Næringssyklus Omsetning av C og N i jord Transport av vann og løste stoffer i jord og vassdrag. Innleveringsoppgaver a) 1. ordens reaksjoner, b) mineralforvitring og c) omsetning av C og N i jord. Oppgave d) bygges på en innføringsforelesning samt bakgrunnslitteratur og data studentene må selv bygge modellen, kalibrere den og anvende den gitt ulike scenarier.
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne formulere, løse, anvende og presentere enkle modeller for ulike hovedtyper av prosesser i jord- vann- og plantesystemet. Innsikt i kvantitative årsakssammenhenger i jord- vann- og plantesystemer er viktig for bærekraftig bruk og forvaltning av ulike økosystemer. Kvantitativ forståelse av sammenhenger mellom prosesser i jord - vann - plantesystemer. Vurdering av kvantitative effekter av ulike inngrep. Oppbygging av matematiske modeller for å beskrive viktige prosesser i jord, vann og plantesystemer ·Evaluering av kvantitative virkninger av ulike inngrep i jord, vann og plantesystemer ved hjelp av matematiske modeller. ·Gjennomføring og tolking av sensitivitets- og Monte Carlo analyser. ·Gjennomføring og tolking av scenario analyser. ·Presentasjon av modellen og modellresultater. Kunnskapen er viktig for bærekraftig bruk og forvaltning av ulike økosystemer.
Læringsaktiviteter:
Emnet er tverrfaglig og bygger på faktakunnskap og prosessforståelse fra grunnkurs og oppover. I tillegg kreves det at kursdeltakerne henter inn nødvendig informasjon fra nyere litteratur (spesielt i forbindelse med hjemmeoppgave (assignment) 4 (se under). -Forelesninger med introduksjoner til utvalgte tema. -Øvinger på data. -Fire innleveringsoppgaver.
Læringsstøtte:
Lærerne tilgjengelig utenom undervisningstimene.
Pensum:
Blir delt ut på forelesninger (notater og artikler).
Forutsatte forkunnskaper:
MATH100, KJM100, JORD101.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Fire innleveringsoppgaver i løpet av semesteret, alle fire innleveringsoppgavene må bestås. Alle fire oppgaver handler om modeller som deltakerne må lage selv og som skal brukes til å gjennomføre en del analyser. De tre første oppgaver, formulert av lærerne, henger sammen med de gjennomgåtte øvelser på data og det som har vært behandlet på forelesninger (teller 20% hver). Siste innleveringsoppgaven er et større tema hvor kursdeltakeren selv må formulere, kalibrere og kjøre modellen, med støtte fra lærerne og nødvendig litteratur (teller 40%).
Sensor:
Sensor blir involvert i planleggingen. Siste innleveringsoppgave samt stikkprøver fra de tre først innleveringsoppgavene vil bli sensurert.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger og øvinger veksler og foregår i forelesningssal og datarom. Forelseninger: ca. 18 timer. Øvelser (data): ca. 54 timer. Selvstendig arbeid: 78 timer.
Eksamensdetaljer: :