Course code INN372

INN372 Innovasjon og entreprenørskap i etablerte bedrifter

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Siw Marita Fosstenløkken
Medvirkende: Elin Kubberød
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

"Big companies need to innovate or die. The question is how" (The corporate start up 2017). Dette kurset vil gi deg innsikt i hva Corporate Innovasjon og Entreprenørskap (CIE) er. Kurset vil gi oversikt over ulike former for CIE, gi deg ulike verktøy for å analysere forutsetninger og handlingsrom i ulike kontekster (privat og offentlig virksomhet), presentere prosessmodeller for hvordan gå frem for å lykkes med CIE og gå i dybden på hvordan bedrifter faktisk jobber med CIE i store og mellomstore bedrifter.

Dagens samfunn er avhengig av at etablerte bedrifter ikke går overende, men er i stand til å stadig innovere og produsere entreprenøriell kapasitet for å holde tritt i skarp konkurranse med kjappe start-ups og digital utvikling som raskt omgjør kunder som før var nasjonale til internasjonale og markeder blir globale. Dette kurset vil gå i dybden på hva bedrifter kan gjøre for å bygge opp innovasjonsevne og (for)bli innovative det være seg på service og tjenesteyting, produkter og marked, eller på metodikk, organisatoriske prosesser eller kompetanseutvikling. Hva slags ressurser trengs, hva slags kart og rammeverk kan de bruke for å styre etter og hva slags metoder og aktiviteter, kultur og struktur virker i et åpent innovasjonslandskap? Dette kurset adresserer disse sentrale spørsmålene i en kontekst av veletablerte kunnskapsintensive bedrifter og offentlige virksomheter i arbeidet med å utvikle økosystemer for innovasjon. Det vil jobbes med case, holdes innovasjonscamp og vi vil reise på utferd.

Læringsutbytte:

Forventet læringsutbytte for studenten:  

Kunnskaper:

  • Avansert kunnskap om sentrale teorier, metoder og problemstillinger innenfor emneområdet innovasjon og entreprenørskap i etablerte bedrifter/virksomheter
  • Innsikt i hva utvalgte etablerte virksomheter gjør for å utvikle organisasjonens innovasjonsevne

Ferdigheter:

  • Kunne vurdere, analysere og anvende faglig kunnskap på praktiske problemstillinger innen innovasjon og entreprenørskap i mellomstore og store virksomheter
  • Kunne formulere og argumentere for/mot faglige resonnementer og treffe velbegrunnede valg blant alternative løsningsforslag og kommunisere dette til relevante aktører (f. eks. ledere, ansatte, investorer)
  • Kunne arbeide selvstendig og sammen med andre om å kritisk vurdere og presentere problemstillinger og løsninger på teoretiske og praktiske problemstillinger i emnet

Generell kompetanse:

  • I stand til å forstå og anvende kunnskaper og ferdigheter i emnet på måter som kan bidra til nytenkning og samhandling for innovasjon og entreprenørskap i etablerte virksomheter i privat så vel som offentlig sektor
  • Kompetanse i å videreutvikle innovasjon og entreprenørskap i etablerte organisasjoner, individuelt og i samarbeid med andre, og i stand til å overføre og tilpasse kunnskap og ferdigheter til nye situasjoner og kontekster
  • Kunne beherske emnets innovasjonsfaglige terminologi og uttrykksformer og kan formidle og kommunisere om dette til spesialister og til allmennheten
Læringsaktiviteter:
Dette er et emne som krever forberedelse og tilstedeværelse for å få utbytte av læringsaktivitetene: Undervisning, gjesteforelesninger, student presentasjoner, klassediskusjoner og analyser i fellesskap. Individuelle bidrag, spørsmål og konstruktive refleksjoner i klassen. Case analyse og løsningsforslag. Presentasjoner individuelt og sammen med andre studenter. Deltakelse og innsats på Innovasjonscamp og utferd. Leveranser på oppgaver som gis underveis i kurset. Jobbe frem og skrive et term paper gruppevis. Forberedelse og selvstudium av oppgitt litteratur til hver undervisning.
Læringsstøtte:
Canvas
Pensum:
Utvalgte bøker, artikler og kapitler (vil bli annonsert på Canvas før kursstart)
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor eller tilsvarende
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:

i) Semesteroppgave som skal skrives gruppevis (teller 50 % av karakteren) samt (ii) skriftlig avsluttende digital eksamen som gjennomføres individuelt (teller 50 % av karakteren).

Det er ikke kontinuasjonseksamen i dette emnet.

Sensor:
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
-
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått