Course code INN272-B

INN272-B Bærekraftig entreprenørskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Nils Sanne
Studiepoeng: 7.5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen. 8 uker undervisning i periode 3, uke 35-42
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: Kun tilgjengelig for studenter på Årsenhet i bærekraftig økonomi og ledelse
Undervises hvor?: Nettstudier
Emnets innhold:

Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskap om hvilken rolle entreprenørskap og innovasjon spiller i bærekraftig utvikling av fremtidige samfunn og fremtidig næringsliv. Verden står nå overfor enorme sosiale og miljømessige utfordringer som må løses, og det synes opplagt at «business as usual» ikke er et alternativ for en bærekraftig fremtid. 

Forretningsmodellinnovasjon blir nå diskutert som en måte å løse bærekraftutfordringer på, for eksempel de utfordringene som formuleres i FNs bærekraftsmål. I emnet vil vi fokusere på hvordan forretningsmodellinnovasjon kan bidra til nye løsninger som vil gjøre en forskjell. 

Gjennom emnet vil studentene tilegne seg kunnskap og direkte, praktisk erfaring i hvordan innovatører og gründere skaper bærekraftige verdier gjennom gründeraktiviteter og arbeid med forretningsmodeller. 

Temaer:

 • Innføring i innovasjoner, forretningsideer og forretningsmodeller
 • Bærekraftige forretningsmodeller og gründere
 • Designtenkning og brukersentrert læring
 • Kreativ idégenerering og konseptutvikling
 • Det bærekraftige forretningskonseptet
Læringsutbytte:

Kurset skal gi studentene en fordypning i utvalgte emner innen entreprenørskap og innovasjon, med hovedvekt på kundefokusert forretningsplanlegging og utforming av forretningsstrategier.

Kunnskaper:

 • Utvikle en idé til en fullverdig forretningscase og beskrive denne gjennom en forretningsstrategi
 • Lære seg å ta aktivt i bruk viktige prinsipper og innovasjonsmetodikker innenfor feltet
 • Planlegge og utføre tester av ideen på potensielle kunder og gjøre enkle økonomiske kalkyler
 • Legge frem, presentere og selge en forretningsidé, skriftlig og muntlig
 • Innhente relevant informasjon fra kilder som oppdragsgiver, konkurrenter, kunder og markedet, og bearbeide og evaluere informasjonen for å kunne utforme et bedre beslutningsgrunnlag
 • Bidra til nye og kreative løsninger med hensyn på kundebehov, marked og lønnsomhet for en forretningsidé
 • Bruke teori for å forstå og analysere arbeidsprosesser i oppstartsfasen av ny forretningsmulighet og kunne treffe begrunnede valg

Generell kompetanse:

 • Arbeide selvstendig som frittstående konsulenter med stor grad av selvstyring på en konkret og praktisk forretningscase.
 • Fungere og arbeide i tverrfaglige prosjektteam, kommunisere og samarbeide og utveksle synspunkter med andre som har ulik bakgrunn fra en selv, løse team konflikter
 • Bruke egen kunnskap og kompetanse på nye og komplekse områder gjennom å utforske forretningscase og dermed kunne reflektere over og forbedre egen faglig utøvelse
 • Utvikle egen strategisk tenkning, selvtillit og kreativitet på nye områder
Læringsaktiviteter:
Emnet er basert på aktiv deltakelse fra studentenes side. Studentene skal arbeide i tverrfaglige team. Emnet består av digitale forelesninger, workshops, eksperimenter, presentasjoner og et selvstendig gruppearbeid som avsluttes med en forretningsmodell.  
Læringsstøtte:
Canvas
Pensum:
Pensum vil annonseres i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:

Dette emnet krever en aktiv deltakelse der studentene blir delt inn i team på 3-4 deltakere. 

Hvert team skal presentere fremdriften i sitt prosjekt tre ganger (det er satt opp syv presentasjonsrunder og teamet velger selv når de vil presentere). 

Vurderingsordning:
Til grunn for samlet evaluering ligger teamet sin forretningsmodell og en individuell skriftlig refleksjonsrapport og fagtekst. 
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser. 
Normert arbeidsmengde:
187,5 timer.
Opptakskrav:

Generell studiekompetanse (GSK)

Studierett KVU-BEDØK

Overlapp:
Emnet overlapper 5 studiepoeng med INN271 Bærekraftig entreprenørskap
Undervisningstid:
4-5 timer digital undervisning per uke. Tverrfaglig gruppearbeid og presentasjoner.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått