Course code INN220

INN220 Entreprenørskap i praksis

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Elin Kubberød
Medvirkende: Silja Marianna Korhonen-Sande, Nils Sanne, Siw Marita Fosstenløkken
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimum 30 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, vårparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Siste gang: 2017V
Fortrinnsrett: Studenter opptatt på masterstudiet i Entreprenørskap og innovasjon 
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Formålet med kurset er å gi studentene en innføring i hva entreprenørskap innebærer i praksis gjennom å arbeide i team med reelle forretningscase for gründere og eksterne samarbeidspartnere. Kurset tar for seg begreper og metoder innenfor entreprenørskap og forretningsmodellering og deres relasjon til teori og praksis . Stikkord for kurset: Bedriftsbesøk og besøk ved relevante innovasjonssmiljøer: Entreprenørskap og Innovasjon: Ideutvikling: Kundeutvikling: Interne og eksterne analyser: Forretningsplanlegging: Forretningsmodell: Utforming og implementering av innovasjonsstrategier: Markedsføring, markedsstrategi, markedsplan: Økonomi og finansiering: Fortjenestemodeller
Læringsutbytte:

Kurset skal gi studentene en fordypning i utvalgte emner innen entreprenørskap og innovasjon, med hovedvekt på kundefokusert forretningsplanlegging og utforming av innovasjonsstrategier. Studentene skal bruke denne kunnskapen til å lage en forretningsplan eller en innovasjonsstrategi for en konkret bedrift eller forretningsmulighet. Studentene skal gjennom ekskursjoner få kjennskap til bedrifter og viktige miljøer og aktører som arbeider med entreprenørskap og innovasjon i og utenfor universitetet.

Kunnskaper: Studentene skal kunne

 • Beskrive hva som skiller en forretningsidé fra andre ideer
 • Beskrive metoder og teknikker som brukes i utvikling og testing av en forretningsidé
 • Kjenne til muligheter innenfor kommersialisering av forskning
 • Beskrive, gjøre rede for og analysere innovasjons-og entreprenørskapsteori opp mot praksis.

Ferdigheter: Studenten skal kunne

 • Utvikle en idé til et fullverdig forretningscase og beskrive denne gjennom en forretningsplan
 • Planlegge og utføre tester  av ideen ut  mot potensielle kunder og gjøre enkle økonomiske kalkyler
 • Legge frem, presentere og selge en forretningsidé, skriftlig og muntlig
 • Innhente relevant informasjon fra kilder som oppdragsgiver, konkurrenter, kunder og markedet og bearbeide og evaluere informasjonen for å kunne utforme et bedre beslutningsgrunnlag
 • Bidra til nye og kreative løsninger med hensyn på kundebehov, marked og lønnsomhet for en forretningsidé
 • Bruke teori for å forstå og analysere arbeidsprosesser i oppstartsfasen av ny forretningsmulighet og kunne treffe begrunnede valg

Generell kompetanse: Studenten skal kunne

 • Arbeide selvstendig som frittstående konsulenter med stor grad av selvstyring på et konkret og praktisk forretningscase med forankring i næringsliv eller forskning
 • Fungere og arbeide i tverrfaglige prosjektteam, kommunisere og samarbeide og utveksle synspunkter med andre som har ulik bakgrunn fra en selv, løse team konflikter
 • Bruke egen kunnskap og kompetanse på nye og komplekse områder gjennom å utforske forretningscase og dermed kunne reflektere over og forbedre egen faglig utøvelse
 • Kommunisere og presentere arbeid på en overbevisende måte
 • Utvikle egen strategisk tenkning, selvtillit og kreativitet på nye områder
Læringsaktiviteter:
Kurset er basert på aktiv deltakelse fra studentenes side. Sentralt i kurset er team-arbeidet og dette vektlegges som et viktig element ved læreprosessen. Videre vil det bli lagt vekt på problembasert læring gjennom oppgaver, testing/eksperimentering og presentasjoner. Det fortusettes at studentene møter til kursdagene, da dette ikke kan kategoriseres som tradisjonelle forelesnigner. Her vil det foregå mye workshops hvor det presenteres og trenes på ulike verktøy.
Læringsstøtte:
Studentteamene vil tildeles en mentor fra andre års entreprenørskapsstudenter, som vil støtte teamene med fokus på entreprenøriell læring.   Studentene har utarbeidet en teamkontrakt som regulerer deltakelse og arbeid med prosjektet. Hver av gruppemedlemmene signerer denne og kontrakten godkjennes av ansvarlige lærere. Brytes retningslinjene i kontrakten av en gruppedeltaker, må teamet innkalle til og gjennomføre et møte med mentor og emneansvarlige hvor alle teammedlemmene er tilstede. Emneansvarlige tar den endelige avgjørelsen om videre prosess og arbeidemåter. Våre samarbeidspartnere: Connect Østlandet,  NMBU TTO, StartupLab, Forskningsparken, Oslo MedTech, Oslo Cancer Cluster Incubator, Follo Næringsråd, lokale og regionale bedrifter og gründere.
Pensum:

Osterwalder, Alexander & Pigneur, Yves: Business Model Generation, 2010. Hoboken, N.J. : Wiley. ISBN: 978-0470-87641-1, h.. Finnes som E bok: (ISBN: 9780470901038).

Annen kurslitteratur legges ut på fronter og vil oppgis ved kursoppstart.

Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad eller tilsvarende.Motivasjon for å jobbe praktisk
Anbefalte forkunnskaper:
INN 210
Obligatorisk aktivitet:
Innlevering av tre skriftlige oppgaver og en muntlig oppgave som presenteres for eksternt panel. Deltakelse på ekskursjoner i regi av fagansvarlige.  For å kunne gå opp til eksamen må alle de obligatoriske innleveringsoppgaver være godkjent. Obligatoriske aktiviteter er normalt gyldig til neste gang emnet tilbys. 
Vurderingsordning:
Vurdering av prosjektoppgave (forretningsplan eller innovasjonsstrategi) og muntlig prøving av pensumrelatert stoff. Ved evalueringen teller prosjektoppgaven inkludert muntlig forsvar i grupper 40 % og individuell muntlig prøving i pensum 60 %. Det er ikke kontinuasjonseksamen i dette emnet.
Sensor:
Ekstern sensor vil følge den langsgående vurderingen kontinuerlig gjennom semesteret i tillegg til den endelige muntlige eksamenen.
Normert arbeidsmengde:
450 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-INN220 v15 med 10 stp
Undervisningstid:
Forelesninger/workshops 2 dager per uke. Antall timer vil variere fra uke til uke. I tillegg vil det bli arrangert ekskursjoner, seminarer og gruppearbeid. Det forutsettes jevnt og selvstending arbeid i team gjennom hele semesteret.
Eksamensdetaljer: :