Course code INN220

INN220 Entreprenørskap i praksis

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Elin Kubberød
Medvirkende: Silja Marianna Korhonen-Sande, Nils Sanne
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimum 30 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Siste gang: 2015V
Fortrinnsrett: Studenter opptatt på masterstudiet i Entreprenørskap og innovasjon 
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Bedriftsbesøk og besøk ved relevante innovasjonssmiljøer: Entreprenørskap og Innovasjon: Ideutvikling: Kundeutvikling: Interne og eksterne analyser: Forretningsplanlegging: Forretningsmodell: Utforming og implementering av innovasjonsstrategier: Markedsføring, markedsstrategi, markedsplan: Økonomi og finansiering: Fortjenestemodeller
Læringsutbytte:

Kurset skal gi studentene en fordypning i utvalgte emner innen entreprenørskap og innovasjon, med hovedvekt på kundefokusert forretningsplanlegging og utforming av innovasjonsstrategier. Studentene skal bruke denne kunnskapen til å lage en forretningsplan eller en innovasjonsstrategi for en konkret bedrift eller forretningsmulighet. Studentene skal gjennom ekskursjoner få kjennskap til bedrifter og viktige miljøer og aktører som arbeider med entreprenørskap og innovasjon i og utenfor UMB.

Kunnskaper: Studentene skal kunne

 • Beskrive hva som skiller en forretningsidé fra andre ideer
 • Beskrive metoder og teknikker som brukes i utvikling og testing av en forretningsidé
 • Kjenne til muligheter innenfor kommersialisering av forskning
 • Beskrive, gjøre rede for og analysere innovasjons-og entreprenørskapsteori opp mot praksis

Ferdigheter: Studenten skal kunne

 • Utvikle en idé til et fullverdig forretningscase og beskrive denne gjennom en forretningsplan
 • Planlegge og utføre tester  av ideen ut  mot potensielle kunder og gjøre enkle økonomiske kalkyler
 • Legge frem, presentere og selge en forretningsidé, skriftlig og muntlig
 • Innhente relevant informasjon fra kilder som oppdragsgiver, konkurrenter, kunder og markedet og bearbeide og evaluere informasjonen for å kunne utforme et bedre beslutningsgrunnlag
 • Bidra til nye og kreative løsninger med hensyn på kundebehov, marked og lønnsomhet for en forretningsidé
 • Bruke teori for å forstå og analysere arbeidsprosesser i oppstartsfasen av ny forretningsmulighet og kunne treffe begrunnede valg

Generell kompetanse: Studenten skal kunne

 • Arbeide selvstendig som frittstående konsulenter med stor grad av selvstyring på et konkret og praktisk forretningscase med forankring i næringsliv eller forskning
 • Fungere og arbeide i tverrfaglige prosjektteam, kommunisere og samarbeide og utveksle synspunkter med andre som har ulik bakgrunn fra en selv, løse team konflikter
 • Bruke egen kunnskap og kompetanse på nye og komplekse områder gjennom å utforske forretningscase og dermed kunne reflektere over og forbedre egen faglig utøvelse
 • Kommunisere og presentere arbeid på en overbevisende måte
 • Utvikle egen strategisk tenkning, selvtillit og kreativitet på nye områder
Læringsaktiviteter:
Kurset er basert på aktiv deltakelse fra studentenes side, og det vil bli lagt vekt på læring gjennom øvinger og gruppearbeid og presenasjoner som holdes av studentene
Læringsstøtte:
-
Pensum:

 Joe Tidd and John Bessant: Managing Innovation. 5th Edition. Wiley

Osterwalder, Alexander & Pigneur, Yves: Business Model Generation, 2010. Hoboken, N.J. : Wiley. ISBN: 978-0470-87641-1, h.. Finnes som E bok: (ISBN: 9780470901038).

Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
INN 210
Obligatorisk aktivitet:
Innlevering av tre skriftlige oppgaver og en muntlig oppgave. Deltakelse på ekskursjoner.
Vurderingsordning:
Vurdering av prosjektoppgave (forretningsplan eller innovasjonsstrategi) og muntlig prøving av pensumrelatert stoff. Ved evalueringen teller prosjektoppgaven inkludert muntlig forsvar i grupper 40 % og individuell muntlig prøving i pensum 60 %. Det er ikke kontinuasjonseksamen i dette emnet. For å kunne gå opp til eksamen må alle fire obligatoriske innleveringsoppgaver være godkjent.
Sensor:
Ekstern sensor vil følge den langsgående vurderingen kontinuerlig gjennom semesteret i tillegg til den endelige muntlige eksamenen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger/øvinger 1 - 2 dager per uke. Antall timer vil variere fra uke til uke. I tillegg vil det bli arrangert ekskursjoner, seminarer og gruppearbeid.
Eksamensdetaljer: :