Course code INN210

Emneansvarlige: Elin Kubberød
Medvirkende: Stine Therese Alm Hersleth, Nils Magne Killingberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2007-2008
Siste gang: 2019H
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset skal gi studentene grunnleggende innsikt i og forståelse for hva innovasjon (nyskaping) er og hvilken betydning innovasjon har for verdiskaping i næringsliv og samfunn. 

Introduksjon til innovasjon. Innovasjonsteam. Kreativitet og innovasjon. Design thinking. Kilder til innovasjon. Beslutninger under usikkerhet. 

Læringsutbytte:

Kunnskaper: Studentene skal kunne skille mellom innovasjon og oppfinnelse (invensjon). Gjennom kurset skal de opparbeide seg en innsikt i ulike innovasjonstyper, ulike innovasjonsteorier og forholdet mellom innovasjon og teknologisk utvikling. Studentene skal også få innsikt i innovasjonsprosesser, kreativitet i innovasjon, kreative team, design thinking, kilder til innovasjon, beslutninger under usikre betingelser og viktigheten av kunnskap og læring for nyskapingsprosesser.

Ferdigheter: Studentene skal gjennom erfaringsbasert læring  utvikle ideer, screene og teste dem i tidlig innovasjonsfase.

Generell kompetanse: Generelle evner i kommunikasjon og team arbeid.

Læringsaktiviteter:

Emnet er basert på aktiv deltakelse fra studentenes side. Tilegnelsen av lærestoffet vil skje gjennom egenaktivitet, øvelser, presentasjon og aktivitet i grupper.

Kurset vil ha fokus på oppstart med team-arbeid som fortsetter i høstparallellen i INN340/341 Entreprenørskap i praksis.

Læringsstøtte:

Canvas

Teamkontrakt

Pensum:
Joe Tidd and John Bessant: Managing Innovation. 5th Edition Wiley. Utvalgte artikler blir oppgitt ved emnestart.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Øvelser og innlevering av to skriftlige oppgaver i team. Obligatoriske emner er normalt gjeldende til neste gang emnet tilbys. 
Vurderingsordning:
Kurset avsluttes med en muntlig team-basert eksamen basert på det studentene har vært igjennom og lært i løpet av kurset (Lesson learned som inkluderer en 2 minutters videofilm). Det blir ikke organisert konte-eksamen i dette faget. En samlet karakter for presentasjon og diskusjon med sensorpanel danner grunnlag for karaktersettingen.
Sensor:
Ekstern sensor deltar på muntlig eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Emnet er forbeholdt masterstudenter i Entreprenørskap og innovasjon (M-EI).
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Arbeidet med emnet vil foregå i form av forelesninger, øvinger underveis og arbeid med deleksamener. Det forventes at studentene møter godt forberedt til timene hver dag og leser pensum og litteratur etter hvert som kurset skrider fremover. Kursets forelesere vil legge opp til gruppearbeid fra dag 1, aktiv deltakelse, spørsmål og diskusjoner.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått