Course code INN210

Emneansvarlige: Elin Kubberød
Medvirkende: Rune Alexander Hansen, Nils Sanne, Siw Marita Fosstenløkken
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: Studenter på masterstudiet i Entreprenørskap og innovasjon har fortrinnsrett til emnet .
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset skal gi studentene grunnleggende innsikt i og forståelse for hva innovasjon (nyskaping) er og hvilken betydning innovasjon har for verdiskaping i næringsliv og samfunn. 

Introduksjon til innovasjon, Innovasjonsteam og den innovative organisasjonen. Kreativitet og innovasjon. Innovasjon og strategi. Kilder til innovasjon. Brukerdrevet innovasjon. Beslutninger under usikkerhet. Innovasjon og nettverk. Utvikling av et forretningscase.

Læringsutbytte:

Kunnskaper: Studentene skal kunne skille mellom innovasjon og oppfinnelse (invensjon) . Gjennom kurset skal de opparbeide seg en innsikt i innovasjonstyper, ulike innovasjonsteorier og forholdet mellom innovasjon og teknologisk utvikling. Studentene skal også få innsikt i innovasjonsprosesser, kreativitet i innovasjon, innovasjonsstrategi, kilder til innovasjon, betydningen av nettverk, beslutninger under usikre betingelser, innføring i forretningsplan og evaluering av innovasjonsprosjekter og viktigheten av kunnskap og læring for nyskapingsprosesser.

Ferdigheter: Studentene skal gjennom erfaringsbasert læring utvikle ideer, screene og teste dem i tidlig innovasjonsfase

Generell kompetanse: Oppstart team-læring

Læringsaktiviteter:

Emnet er basert på aktiv deltakelse fra studentenes side. Tilegnelsen av lærestoffet vil skje gjennom egenaktivitet, øvelse, presentasjon og aktivitet i grupper.

Kurset vil ha fokus på oppstart team-arbeid som fortsetter inn i INN320.

Læringsstøtte:
Studentene utarbeider en teamkontrakt som regulerer deltakelse i gruppearbeid og fortsetter inn i INN320. Hver av gruppemedlemmene signerer denne og kontrakten godkjennes av kursets emnelærere. Brytes retningslinjene i kontrakten av en gruppedeltaker, må teamet innkalle til og gjennomføre et møte med emneansvarlige hvor alle teammedlemmene er tilstede. Emneansvarlige tar den endelige avgjørelsen om videre prosess og arbeidsmåter.
Pensum:
Joe Tidd and John Bessant: Managing Innovation. 5th Edition. Wiley Tilleggslitteratur i form av artikler blir oppgitt ved emnestart.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor grad eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Utferder. Dersom studenten ikke består emnet, vil utferden være gjeldende neste gang emnet gis. 
Vurderingsordning:

Kurset avsluttes med en muntlig eksamen basert på det studentene har vært igjennom i løpet av kurset. To gruppebaserte skriftlige deleksamener teller 15% hver. Individuell muntlig eksamen teller 70%. De tre delene veies sammen til en karakter. Det blir ikke organisert konte-eksamen i dette faget.

Hvis studenten ikke består muntlig eksamen, vil deleksamner være gjeldende til studenten tar emnet neste gang emnet tilbys.

Sensor:
Ekstern sensor deltar på muntlig eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Arbeidet med emnet vil foregå i form av forelesninger, øvinger underveis og arbeid med deleksamener. Det forventes at studentene møter godt forberedt til timene hver dag og leser pensum og litteratur etter hvert som kurset skrider fremover. Kursets forelesere vil legge opp til gruppearbeid fra dag 1, aktiv deltakelse, spørsmål og diskusjoner.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått