Course code ILP415

ILP415 Vitenskapsteori i studier av samfunnsutvikling og planlegging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Petter Andreas Næss
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
25
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: PhD-studenter som hører til ILPs forskerskole
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset vil presentere ulike retninger innenfor vitenskapsteori og involvere deltakerne i diskusjoner om hvilke implikasjoner hver av disse meta-teoretiske posisjonene har for forsking og fagutøvelse innenfor by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, arealforvaltningog folkehelsearbeid. Forelesningene starter med en sesjon som gir et generelt overblikk over de viktigste tradisjonelle vitenskapsteoretiske retningene. Deretter følger en rekke sesjoner der noen viktige retninger i dagens vitenskapsteoretiske diskurs (fenomenologi, poststrukturalisme, kritisk pragmatisme og kritisk realisme) vil bli presentert og diskutert mer inngående. Muligheter og begrensninger i «forskning gjennom design» vil også bli tatt opp. Siste del av kurset er satt av til presentasjon og diskusjon av noen viktige etiske utfordringer og dilemmaer i forskning innenfor by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, arealforvaltning ofolkehelsevitenskap. En betydelig del av kurset vil bli brukt til diskusjon av papers som deltakerne skal skrive sende inn til de kursansvarlige på forhånd. Disse tekstene forutsettes normalt å fokusere på de ontologiske, epistemologiske og metodologiske forutsetningene som deltakernes PhD-prosjekt bygger på, men andre relevante vitenskapsteoretiske emner kan også velges.
Læringsutbytte:
Etter å ha gjennomført kurset skal deltakerne ha fått god kunnskap om de viktigste posisjonene i våre dagers diskurser innenfor vitenskapsteori. Kurset skal gjøre PhD-studentene i stand til å reflektere over hvilke implikasjoner hver av de viktigste vitenskapsteoretiske posisjonene har for fagutøvelsen innenfor by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, arealforvaltning og folkehelsearbeid, og for forskning innenfor disse områdene. Slik evne til refleksjon skal dokumenteres gjennom skriving av et vitenskapsteoretisk paper om et relevant emne og gjennom presentasjon og diskusjon av dette under kurset. Deltakerne skal også ha oppnådd forståelse for viktige forskningsetiske hensyn og blitt i stand til å reflektere over slike aspekter i sin egen forskning.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer, skriving og presentasjon av vitenskapelig paper
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Opplyses senere
Forutsatte forkunnskaper:
Masterutdanning i planlegging, landskapsarkitektur, arealforvaltning, folkehelsevitenskap eller annet relevant fag med karakter C eller bedre. Kurset må inngå som del av et godkjent eksisterende PhD-program
Obligatorisk aktivitet:
Innsending av paper, deltakelse på minimum 70 % av forelesningene og seminarene
Vurderingsordning:
Langsgående evaluering. For å bestå må studentene ha vært til stede og deltatt aktivt under minst 70% av de obligatoriske aktivitetene. De må dessuten ha skrevet et paper på 3000-5000 ord innenfor et oppgitt temaområde innen den oppsatte fristen, og dette paperet må ha blitt godkjent av sensor.
Sensor:
-
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
5 ECTS (150 tmer)
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
30 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått