Course code ILP405

ILP405 Rammer for PhD-studiet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Erling Berge
Medvirkende: Kristina Grange
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
10
Undervises i periode:
Emnet har primært undervisning/vurdering i høstparallellen. Ved behøv holdes emne også i januarblokka eller vårparallellen.
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: Doktorgradstudenter opptatt ved ILP eller andre SAMVIT instittuter.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Oppgaver og øvelser med etterfølgende seminarer der studentene deltar aktivt med å gi hverandre tilbakemelding. Dette suppleres med forelesninger om sentrale temaer. Oppmerksomheten vil særlig bli konsentrert om bruk av litteratur og forståelse av sammenheng mellom forskningsspørsmål, teori og metode i studentenes eget forskningstema. Det er de behovene hver enkelt student har, som står i fokus, og gjennomføringen skjer derfor med en viss fleksibilitet slik at innholdet og tiden som settes av til hvert tema, kan tilpasses i dialog med deltakerne i kurset. Følgende temaer blir tatt opp i kurset: Personlige styrker og utfordringer, herunder forventninger og ulike veiledningsformer. Informasjonsinnhenting og håndtering av litteraturreferanser. Hvordan lese vitenskapelige artikler. Ulike måter å bruke en litteraturgjennomgang på. Teori i forhold til metode. Forskningstema i forhold til forskningsspørsmål. Skriving som verktøy for tenkning. Å formidle temaet for avhandlingen.
Læringsutbytte:
De to hovedmålene for emnet er å skape bevissthet om de vitenskapelige og personlige utfordringene det å gjennomføre en p.hd.-utdannelse medfører, og å legge til rette for og stimulere arbeidet med gjennomføringsplanen for p.hd.-studiet og utformingen av avhandlingsprosjektet gjennom konstruktiv veiledning og tankeredskaper for å forstå, strukturere og avgrense avhandlingstemaet i den avgjørende innledende fasen av p.hd.-studiet. Studentene vil få trening i å formidle sitt eget prosjekt og gi tilbakemelding til andre. Studentene vil også få en grunnleggende orientering om teorier og metoder som er relevante for instituttets forskningsområder.
Læringsaktiviteter:
Forlesninger, seminardeltagelse, oppgaver, selvstudium
Læringsstøtte:
Forlesninger i seminarform. Veiledning, tilbakemelding fra emneansarlig / medvkirkende lærer og medstudenter
Pensum:
Informasjon om pensum vil bli gitt ved starten av kurs.
Forutsatte forkunnskaper:
Opptak som PhD student
Obligatorisk aktivitet:
Minimum oppmøte 70%. 
Vurderingsordning:

Evalueringen av arbeidet i kurset baseres på en tekst deltakerne skal skrive, og som skal utgjøre et utkast til prosjektbeskrivelse av ph.d.-prosjektet. Teksten skal demonstrere at studenten behersker de tekniske kravene til akademisk skriving (herunder korrekt bruk av litteraturreferanser). Den skal også drøfte eventuelle etiske problemer man kan stå overfor i den foreslåtte forskningen, og kunnskap om de metodene det er behov for å benytte for å besvare forskningsspørsmålene. Deltagere skal også levere en bokmelding av en metodeorientert tittel godkjent av emneansvarlig.

.

Sensor:
Merknader:
Emnet tilbys ved behov.
Normert arbeidsmengde:
10 timer forelsninger, 30 timer seminar og klassearbeid, 110 t of selvstudie
Opptakskrav:
PhD student
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger 10 timer, seminars 30 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått