Course code HFX251

HFX251 Mjølkeproduksjon på ku og geit

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Erling Thuen
Medvirkende: Knut Egil Bøe
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum: 7 studenter, maksimum: 30 studenter. Ved færre enn 7 studenter gis tilpasset undervisning.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: Bachelor- og masterstudenter i Husdyrvitenskap
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Innholdet i emnet kan deles i sju delemner: a) Fôring, ernæring og stell, b) Fôrmiddelvurdering og fôrplanlegging, c) Mjølkekvalitet og mjølkeproduksjonshygiene d) Jurhelse og fruktbarhet e) Økonomi f) Mekanisering g) Krav til dyrevelferd Øvingsoppgavene tar utgangspunkt i en praktisk situasjon. Studentene skal med utgangspunkt i gitte opplysninger om driften, komme med forslag til nytt driftsopplegg. God løsning på oppgavene krever tverrfaglighet og analytisk evne.
Læringsutbytte:
Overordna læringsmål: Å kunne bruke den faglig-teoretiske kunnskapen om fôring og stell av mjølkeku og geit til problemløsning og videreutvikling av mjølkeproduksjonen etter prinsippene om høg produktkvalitet, friske produksjonsdyr samt rasjonell og bærekraftig utnytting av ressursene. Delmål: Etter at emnet er avsluttet skal studentene kunne gjøre rede for: Omfang, struktur og økonomisk betydning av mjølkeproduksjonen på ku og geit i Norge, samt betydningen av mjølk og mjølkeprodukter i vårt kosthold. Mjølkesyntesen og forhold som påvirker mjølkeytelse og kjemisk sammensetning av mjølk. Mjølkekvalitet og kriterier for kvalitet. Jurhelse og fruktbarhet. Fôrmiddelvurdering og næringsbehov i mjølkeproduksjonen. Fôrgrunnlaget i mjølkeproduksjonen. De viktigste faktorene som virker inn på fôrutnyttelse og forurensing knyttet til mjølkeproduksjonen. De viktigste faktorene som virker inn på fôropptak og regulering. Prinsipper/strategier for fôring av mjølkekyr og geit. Prinsippene for fôrplanlegging og kunne sette opp fôrplaner. Fôring og stell gjennom en drektighets-laktasjonssyklus. Sommerfôringen. Holdvurdering som redskap i fôrplanlegginga. Mekaniseringen i mjølkeproduksjonen. Noen viktige forhold som påvirker økonomien i mjølkeproduksjonen. Krav til dyrevelferd
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvinger (gruppearbeid). En modifisert form for problembasert læring (PBL) er det bærende undervisningsprinsipp. Det blir i tillegg gitt endel forelesninger som har dels form som oversikter og er dels mer dyptgående for utvalgte emner. Øvingsoppgavene vil stå sentralt som hjelpemiddel til å øke innlæringen og forståelsen av de mest sentrale emnene. Studentene vil legge fram løsningene på oppgaven med lærer tilstede.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
En oversikt over aktuell litteratur vil bli presentert ved undervisningsstart
Forutsatte forkunnskaper:
HFX130, HFE200, HFE202 og HFE203, HFX201 og HFX202.
Obligatorisk aktivitet:
Utferd og øvingsoppgaver.
Vurderingsordning:
Bedømmelse av gruppeoppgave teller 40 % og avsluttende muntlig eksamen teller 60 %.
Sensor:
Individuell muntlig eksamen med ekstern sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Strukturert undervisningstid vil fordele seg omtrent slik: Forelesninger: 50 timer. Øvinger/gruppearbeid: 40 timer. Utferder: 2
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått