Course code HFX208

Emneansvarlige: Bjørn Steinar Dahle
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka og augustblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Siste gang: 2022H
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir en innføring i bienes biologi med særlig relevans for praktisk birøkt. Det gir i tillegg en gjennomgang av de viktigste blomsterplantene for honningbier i Norge, materiell, driftsformer, økonomi, bisykdommer, bienes produkter, slynging av honning og honningbehandling. Vi gjennomgår produksjon av dronninger og avlsarbeide på bier. Videre tar emnet opp tema som pollineringsbirøkt, samt aktuell forskning knyttet til forholdet mellom ville bier og honningbier og hvordan biene påvirkes av parasitter og pesticider. Det gis også eksempler på hvordan honningbier kan brukes som modellorganisme i forskning.  Gjennom øvinger skal studentene erverve seg praktisk erfaring med ordinært stell av bikuber, dronningavl, lyngtrekk-forberedelser, og klargjøring av bisamfunn for overvintring. 
Læringsutbytte:

Etter endt emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende:

Kunnskap: Kandidaten skal ha bred kunnskap om honningbienes biologi, sykdommer og parasitter, vertsplanter, produkter, driftsformer, inkludert pollineringsbirøkt og økonomiske sider ved birøkt. I tillegg har studenten kunnskap om honningbiers sosiale liv og forholdet mellom honningbier og ville pollinerende insekter. Videre skal kandidaten ha kjennskap til grunnleggende metoder for prøvetaking og diagnostikk av honningbiers sykdommer og parasitter og bruk av honningbier som biologisk modellorganisme.

Ferdigheter: Kandidaten kan stelle bisamfunn i ordinær birøkt, herunder gjennomføre forsøk med bisamfunn i en eventuell mastergradsoppgave. Kandidaten skal ha grunnleggende ferdigheter i dronningproduksjon og behandling av bienes produkter. Kandidaten kan anvende den faglige kunnskapen og treffe begrunnede valg innen forvaltning tilknyttet birøkt.

Læringsaktiviteter:
Undervisningen er basert på forelesninger, praktiske øvinger i bigård og lab. og utferd til en yrkesbirøkter og til Birøktens hus på Kløfta.
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i kursets undervisningsperioder. Emneansvarlig er tilgjengelig under øvinger i felt og lab.
Pensum:
Informasjon om pensum vil bli lagt ut på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Fordel med biologibakgrunn.
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger i felt og laboratorium
Vurderingsordning:
Avsluttende muntlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor er med på muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger 26 timer. Øvinger i felt/lab. 10 timer. Utferd 6 timer. Studentenes egenarbeid 80 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Kurset går over 2-3 uker med kursdel 1 i juni og kursdel 2 i august.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bestått/ Ikke bestått