Course code HFX206

HFX206 Produktkvalitet, kjøtt og fisk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Magny Sissel Skinlo Thomassen
Medvirkende: Rune Rødbotten, Anna Maria Bencze Rørå, Jan Berg, Nils Petter Kjos, Birger Svihus, Anna Haug, Bjørg Tordis Egelandsdal
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Studentene vil først tilegne seg en generell oversikt over norsk produksjon av animalske råvarer, inklusive fisk, deres plass i det norske kostholdet og utviklingstrender i forbruksmønsteret. Deretter utvikles en grunnleggende forståelse for kvalitetsbegrepet, definisjoner og behov for måling og styring. Studentene forventes så å tilegne seg detaljert kunnskap om muskelstruktur, kjemisk sammensetning og postmortale prosesser av betydning for kvalitet og holdbarhet. De vil gjennom arbeidet i siste del av kurset få innsikt i de viktigste prinsipper for styring av kvalitet gjennom produksjonen, og spesielle forhold knyttet til de enkelte råvaretypertyper (storfe, gris, småfe, fjørfe,fisk, egg og melk).
Læringsutbytte:
Studenten skal gjennom kurset ha tilegna seg ei grunnleggande teoretisk forståing av omgrepet kvalitet og dei faktorar som er med på å bestemma kvaliteten på kjøtt- og fiske-råvarer, samt ein elementær oversikt over kor viktige desse råvarene er i det norske kosthaldet. Studenten skal også kunne gjera greie for korleis kvaliteten kan påverkast av ulike ante- og post-mortem faktorar, og kunne gjengje hovedprinsippa for utvalde, hyppig brukte målemetodar. Studenten skal gjennom kurset ha tilegnet seg en grunnleggende teoretisk forståelse av kvalitetsbegrepet og de faktorer som er med på å bestemme kvaliteten på kjøtt- og fiske-råvarer, samt en elementær oversikt over disse råvarenes betydning i det norske kostholdet. Studenten skal også kunne gjøre rede for hvordan kvaliteten kan påvirkes av ulike ante- og tidlig post-mortem faktorer, og kunne gjengi hovedprinsippene for utvalgte, hyppig anvendte målemetoder.
Læringsaktiviteter:
Hovedelementene presenteres gjennom forelesninger, hvoretter studentene bearbeider utvalgte temaer gjennom gruppearbeid med påfølgende presentasjon for medstudenter.
Læringsstøtte:
Studentenes arbeid støttes gjennom skriftlige og muntlige kommentarertil gruppearbeid, samt at hovedlærerertilgengelig forspørsmål angående fag og kurs.
Pensum:
Lærebøker : 1) P.D. Warriss: Meat Science. An Introductory Text 2) Diverse spesialartikler
Forutsatte forkunnskaper:
Basiskunnskaper i kjemi og biokjemi.
Obligatorisk aktivitet:
Gruppearbeid må være godkjent før eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen.
Sensor:
Sensor vil bli brukt til godkjenning av kursopplegg og eksamensspørsmål, og ved sensurering av skriftlige eksamensbesvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
MVI271.
Undervisningstid:
25-30 timer forelesning og 20-25 timer gruppearbeid/fremlegging av gruppeoppgaver.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått