Course code HFX204

Emneansvarlige: Øystein Holand
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: År med oddetall
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimumsgrense for at emnet skal holdes er 5 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet presenterer den historiske utviklingen av reindrifta, med spesiell vekt på den samiske reindrifta i Norge. Betydningen av naturgrunnlaget og klimaet for kvaliteten og fordelingen av sesongbeitene analyseres og settes i sammenheng med dagens flyttemønster. Beitet varierer i tid og rom, og en landskapsøkolgisk tilnærming til denne primære ressursen vektlegges. Flokkens produksjonspotensial analyseres ved hjelp av anvendt populasjonsdynamikk og livshistorieteori. Gjennom emnet følger vi også de næringspolitiske rammene (økonomiske og juridiske) som reindrifta opererer innenfor. Spesielt vil arealforvaltningen innen de samiske reinbeiteområdene vies plass. Også utfordringene næringen står overfor for å nå målet om en bærekraftig reindrift økologisk, økonomisk og kulturelt drøftes.
Læringsutbytte:
Målet er å gi en mest mulig helhetlig framstilling av reindriftsnæringen, nasjonalt og globalt, som et pastoralt produksjonssystem under ekstreme klimatiske forhold der samspillet mellom beitet, rein og mennesket utgjør kjernen. Emnet skal gjøre studentene i stand til å fungere som rådgivere innen forvaltning/byråkrati innen reindrift. Det teoretiske grunnlaget emnet gir skal skape interesse for - og kompetanse til - å fordype seg innen reindriftsrelaterte tema for hovedfag. Kurset er interdisiplinært og tverrfaglige koblinger vil bli vektlagt.
Læringsaktiviteter:
Grunnlaget er forelesninger, hvor studentene konstant oppfordres til å komme med innspill. Eksterne innledere vil også bli brukt. Studenten skal gruppevis arbeide med temaoppgaver som seinere presenteres for resten av klassen.
Læringsstøtte:
Faglærer vil være tilgjengelig forspørsmål som omhandler kurset i normal kontortid.
Pensum:
Holand, 2003. Reindrift - samisk næring i brytning mellom tradisjon og produksjon. GAN forlag. I tillegg: utdelt materiale.
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet forutsetter grunnleggende biologikunnskaper.
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper innen økologi, botanikk, ernæring, geologi, planfag og rettslære.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Tre timers skriftlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor vil evaluere alle eksemensbesvarelser individuelt.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca. 30 timer med forelesninger. Ca. 30 timer med seminar/presentasjon.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått