Detaljer om emnet HFH200

HFH200 Ernæring av hest

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2018 .

Emneansvarlige: Rasmus Bovbjerg Jensen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 8 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2012-2013
Siste gang: 2019H
Fortrinnsrett: Ingen
Emnets innhold:
Hovedtemaer er næringsbehov til hester i ulike livsfaser og ved ulike aktiviteter. Fôrevaluering, fôrkvalitet og aktuelle fôrtyper innen grovfôr, kraftfôr og tilskuddsfôr. Beregning og vurdering av alternative fôrplaner. Det legges vekt på at studentene skal arbeide selvstendig og nå et faglig nivå som gjør dem i stand til på faglig grunnlag å vurdere og evaluere fôrvalg, fôrplaner og fôringsrutiner til enkelthester og på stallnivå.
Læringsutbytte:
Studenten skal lære å bruke litteratur og dataprogram for å kunne bestemme næringsbehov til hest i ulike livsfaser, samt å kunne bestemme næringsinnhold og anvendbarhet av ulike typer fôr til hest. Studenten skal få detaljert kunnskap om hvordan næringsbehovet og næringsinnhold angis i enheter, kunne diskutere normer og sette sammen en fullverdig fôrrasjon til hester i ulike livsfaser. Studenten skal kunne delta i diskusjoner om vurdering av næringsverdi og bruksegenskaper av ulike grovfôr og kraftfôr til hest, samt kjenne til vanlige ernæringsrelaterte helseproblemer. I kurset skal studenten få trening i å løse oppgaver relatert til ernæring og fôring, samt trening i å presenter vitenskapelige engelskspråklige artikler. Etter kurset skal studenten kunne vurdere ernæring av hest på en objektiv måte ut fra vitenskapelige kriterier.
Læringsaktiviteter:
Undervisningen består av forelesninger, øvinger, øvingsoppgaver og digitale gruppepresentasjoner. Framføringen av digitale gruppearbeid skjer i plenum og alle studentene deltar i kritisk vurdering av presentasjonene.
Læringsstøtte:
Emneansvarlig er tilgjengelig via E-post og telefon. Individuell faglig veiledning avtales med studenten.
Pensum:
Powerpoint-presentsjoner og aktuell litteratur legges ut på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Ingen
Anbefalte forkunnskaper:
HFH130E
Obligatorisk aktivitet:
Innlevering av øvingsoppgaver og framføring av digital presentasjon. Oppgaver og digital presentasjon kan brukes ut gjeldende kalenderår.
Vurderingsordning:
Skriftlig 3 timer eksamen.
Sensor:
Sensor vil på forhånd være informert om kursets faglige innhold og vil i samarbeid med undervisingsansvarlige få mulighet til å komme med forslag om vektlegging av faglig innhold, forslag til undervisningsformer og forventet kunnskapsnivå hos studentene.
Merknader:
Ingen
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Ingen
Undervisningstid:
Forelesning, 24 timer. Øvinger, 10 timer. Øvingsoppgaver, 30 timer. Digitale presentasjoner.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått