Course code HFE310

HFE310 Lederskap i produksjon, riskhåndtering og innovasjon i fôrproduksjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Dejan Dragan Miladinovic
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

25

Minimum 5 studenter. Blir det færre enn 5 studenter vurderes det om emnet skal tilbys med alternative læringsmetoder.

Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallell. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallell.
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: Master-studenter i fôrteknologi, husdyrvitenskap og akvakultur.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet sikter mot produksjon av fôr til husdyr (inkludert fisk og kjæledyr). Det dekker 9 hovedområder: 1) Bærekraftig fôrproduksjon gjennom innovasjon 2) Effektivitets optimalisering i fôr produksjon 3) Utvikling av nye fôr produkter 4) Kvalitet, risikohåndtering, fôrlovgiving, standarder (ISO 9001, HACCP) og produksjonsprinsipper 5) Nye råvarer for produksjon av husdyrfôr 6) Utvikling av nye teknologiske løsninger og fôrprodukter 7) Dampsystemer og bruk av damp som råvare 8) Egnethetsanalyse, design og konstruksjon av fôrfabrikk 9) Lederskap, helse, miljø og sikkerhet i fôrproduksjon.
Læringsutbytte:

Målet er å gi innsikt i de viktigste prosessene i fôrproduksjon,  risikohåndtering, produktutvikling, innovasjon og lederskap. 

Student skal utvikle ferdigheter som skal profilere studenten videre i industriell satsing på kompetanse innenfor innovasjon, riskhåndtering og produksjon av fôr. Student skal i videre karriere være klar til å velge hva slags prosesser, matadditiver eller nye råvarer kan brukes til ny produktutvikling for å unngå mulig risiko i videre produksjon. Emneinnholdet skal bygge opp ferdigheter for å begrunne og vurdere mål eller metoder og evalueringsformer i fôrteknologiske prosesser med tanke på risiko ifm. valg av råvarer eller prosesser. Deltakelse til nytenking i innovasjonsprosesser og kommunikasjon om fôrrelaterte problemstillinger vurderes gjennom individuelle- eller gruppeoppgaver, som kan sammenlignes med F&U prosesser i fôrproduksjonsbransjen.

Studenten skal være klar til å veilede kollegaer eller studenter og studentgrupper, eller utvikle nye spesifikke emner som ikke er dekket med HFE310.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, demonstrasjoner og øvinger. 
Læringsstøtte:
Konsultasjon med kursansvarlig og medvirkende lærere.
Pensum:
Vil bli lagt ut på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
HFE305 Fôrteknologi
Anbefalte forkunnskaper:
HFE308 Fôrprosesseringsoptimalisering for ulike husdyrarter
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske øvinger og gruppearbeid som innebærer praktiske analyseaktiviteter og demonstrasjoner må være godkjent før muntlig eksamen. Kurset endrer seg hvert år og derfor må studenten følge undervisning og øving. 
Vurderingsordning:
HFE310 har samlet vurdering, hvor hver del vektes inn i en totalkarakter. Det er individuell oppgave og gruppeoppgave som vektes 40% av totalkarakter og 60% som vektes muntlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor ved muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger, demonstrasjoner og øvinger (2 timer i uken).
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer