Course code HFE309

HFE309 Forebyggende kvantitativ ernæring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Birger Svihus
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet kan deles i fem delemner: a) Viktige næringsstoffer og matvarer og deres kvantitative rolle i humanernæringen. b) Fysiologiske og anatomiske tilpasninger med betydning for kostholdet. c) Fedme/underernæring og forebyggende kvantitativ ernæring. d) Diabetes 2 og forebyggende kvantitativ ernæring. e) Hjerte- og karsykdommer og forebyggende kvantitativ ernæring.
Læringsutbytte:
Det overordnede læringsmålet er at kandidaten etter fullført emne vil ha et vitenskapelig faktagrunnlag til å kunne forstå sammenhengen mellom kosthold og de viktigste kjente kostholdsrelaterte helseproblemene i befolkningen. Dette gjøres ved å inkludere kjente fakta rundt menneskets minimumsbehov for næringsstoffer, samt en oversikt over de ulike matvarenes rolle i å bidra med disse, og dermed en analyse av hvilke næringsstoffer det lettest blir for lite av. Videre vil fysiologiske og anatomiske tilpasninger som fordøyelseskanalens fyllingsevne og tømmingshastighet og transport- og omsetningssystemer for ulike næringsstoffer diskuteres, og effekter av matvarer og næringsstoffer på disse. Deretter vil de tre viktigste kostholdsrelaterte helseproblemene fedme/underernæring, diabetes 2 og hjerte- og karsykdommer diskuteres i lys av grunnleggende kvantitativ ernæring, med fokus på årsaksmekanismer og forebyggende kosthold.
Læringsaktiviteter:
-
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Utvalgte vitenskapelige publikasjoner. Norske bøker og bokmanus skrevet av foreleser kan brukes som støttelitteratur
Forutsatte forkunnskaper:
HFE100 eller annen grunnleggende ernæring og KJB200 eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Kollokvieaktivitet og gruppeoppgave med presentasjon.
Vurderingsordning:
Hver student skal delta i en grupperapport (rundt fem sider) og være med på å presentere viktigste funn fra en til fem vitenskapelige skriftlige kilder innen et spesifikt område. Rapport og presentasjon blir karaktervurdert og vil telle 33%. I tillegg vil det bli gjennomført skriftlig tre timers avsluttende eksamen med tre til fem utredningsspørsmål der kandidatens forståelse av emnet vurderes. Denne vil telle 67%.
Sensor:
Ekstern sensor
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
To til tre forelesningstimer i 10 arbeidsdager. To timer oppgavearbeid/kollokvier i 10 arbeidsdager. Ti timer deltakelse i studentpresentasjoner.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått