Course code HFE306

HFE306 Påbygning fôrteknologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Dejan Dragan Miladinovic
Medvirkende: Olav Fjeld Kraugerud, Ismet Nikqi, Egil Prestløkken, Trond Storebakken, Øystein Ahlstrøm
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

25

Minimum 5 studenter. Blir det færre enn 5 studenter kan det vurderes om emnet skal tilbys med alternative læringsmetoder.

Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokk. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokk.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Masterstudenter 
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet vil i hovedsak være basert på fôrprosesseringsforsøk ved FôrTek. Grupperapport fra forsøket skal leveres. Rapporten evalueres med karakter. I tillegg skriver hver student en individuell rapport basert på litteraturgjennomgang.
Læringsutbytte:

Fôrlaging benytter ofte de samme prosesser som i matlaging. f.eks. lages ostepop og hundefôr på samme type maskin; en ekstruder. Derfor skal student alene og i gruppearbeid gjenkjenne og definere interessante teknologier og fornybare fôrråvarer gjennom analysering av eksisterende teorier, metoder med praktisk og teoretisk problemløsning.

  • Individuell oppgaven og gruppearbeid skal hjelpe til studenten å beskrive, eventuelt illustrere bruk av nye prosessering teknologier og råvarer til en bestemt dyrekategori til fôrprosessering
  • Prinsippene for hvordan en skal legge opp undervisning for å fremme læring defineres med studium av vitenskapelige artikler som skal hjelpe til å tolke verdien ifm. fornybare ressurser. Vitenskapelig arbeid skal organiseres sammen med kursansvarlig omkring ideer som kandidater skal komme seg med

Student skal utvikle ferdigheter som skal profilere videre studenten i industriell satsing på kompetanser innenfor produksjon av fôr eller utvikling av fôrråvarer. Student skal i videre karriere være klær til å velge om hvilke fôringredienser eller teknologier kan brukes til ny produkt utvikling. Kurs innholdet skal bygge opp ferdigheter for å begrunne- og vurdere mål eller metoder og evalueringsformer i fôrteknologiske prosesser. Deltakelse til nytenking i innovasjonsprosesser og kommunikasjon om fôr relaterte problemstillinger gjennom avanserte arbeidsoppgaver som kan sammenlignes med F&U prosesser i fôrlagings bransje.

Studenten skal være klær til å veilede kollegaer eller studenter og studentgrupper, eller utvikle nye spesifikke emner som ikke er dekket med HFE306.

Læringsaktiviteter:
  • Undervisningsmetoder kan innebære digitale læringsformer, klassiske undervisninger og korte gruppearbeid. Vekt settes med sikte på å aktivisere studentene i hele eksperimentell planleggings prosessen
  • Metoder i veiledning baseres på individuell oppgaven og gruppearbeid, samt konsultasjon med ansatte fra Fôrtek. Disse metodene skal hjelpe til studenten å forstå bedre fôrteknologiske prosesser og deres begrensinger for å bedømme fôrråvarer og/eller fôrteknologier
  • Student skal alene eller i gruppe motta tilsyn til nye fornybare ressurser og deres forhold til fôrteknologi slik at dette kan verdsettes i deres videre karriere
  • Vurdering av læring skal anerkjennes og verdsettes gjennom observerte interaksjoner av studenter, interaksjon mellom kursansvarlig- og studenten, gjennom leverte grupperapport, presenterte gruppearbeid- og individuelle rapport
  • Relevant tilbakemelding på undervisning skal gis under øvinger, gruppearbeid, konsultasjoner med kursansvarlig/ansatte på Fôrtek- og under forelesninger.
Læringsstøtte:
Forelesinger og demonstrasjoner. Ikke minst, sentrale elementer i fagdidaktikken i HFE306 er baserte på refleksjon ifm. nye råvarer som kan, skal eller allerede brukes til fôrlaging og ikke minst nye teknologier som kan innlemmes i produksjon av fôr til husdyr, fisk eller kjæledyr. Refleksjon på relevansen i faget som legitimerer nye råvarer som mulige kandidater, kan integreres i utvikling av nye fôrprodukter. Viktig del av kurs HFE306 er å la studenter reflektere om hvordan emnet kan læres, undervises og videreutvikles. Dette skal tas direkte med studenter etter hver forelesning, undervisning eller konsultasjon
Pensum:
Noe materiale vil bli utdelt. Det er primært vitenskaplige artikler om fôr og fôrlaging.
Forutsatte forkunnskaper:
Studentene må ha tatt HFE305.
Anbefalte forkunnskaper:
Ernæring og fôrteknologifag
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på minimum 70% av fôrproduksjonen tidsmessig. 2 av 3 øvingene er obligatoriske.
Vurderingsordning:
Samlet vurdering. En grupperapport per student og en individuell rapport. Disse vil bli karaktersatt. Gruppearbeidet teller 40%, individuell rapport teller 60%. Begge eksamensdeler må besvares.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner oppgavene.
Normert arbeidsmengde:
125 timer. 
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger ved behov. I tillegg er vi 3 dager på pilot fabrikk - FôrTek og lager fôr.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer