Course code HFE306

HFE306 Påbygning fôrteknologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Dejan Dragan Miladinovic
Medvirkende: Olav Fjeld Kraugerud, Ismet Nikqi, Egil Prestløkken, Trond Storebakken, Øystein Ahlstrøm
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
25
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokk. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokk.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Masterstudenter i Feed Manufacturing Technology og Husdyrvitenskap
Emnets innhold:
Emnet vil i hovedsak være basert på fôrprosesseringsforsøk ved FôrTek. Grupperapport fra forsøket skal leveres. Rapporten evalueres med karakter. I tillegg skriver hver student en individuell rapport basert på litteraturgjennomgang.
Læringsutbytte:

Fôrlaging benytter ofte de samme prosesser som i matlaging. f.eks. lages ostepop og hundefôr på samme type maskin; en ekstruder. Derfor skal student alene og i gruppearbeid gjenkjenne og definere interessante teknologier og fornybare fôrråvarer gjennom analysering av eksisterende teorier, metoder med praktisk og teoretisk problemløsning.

-Individuell oppgaven og gruppearbeid skal hjelpe til studenten å beskrive, eventuelt illustrere bruk av nye prosessering teknologier og råvarer til en bestemt dyr kategorier til fôr prosessering.

-Prinsippene for hvordan en skal legge opp undervisning for å fremme læring defineres med studium av vitenskapelige artikler som skal hjelpe til å tolke verdien ifm. fornybare ressurser. Vitenskapelig arbeid skal organiseres sammen med kurs ansvarlig omkring ideer som kandidater skal komme seg med.

Læringsaktiviteter:

- Undervisningsmetoder kan innebære digitale læringsformer, klassiske undervisninger og korte gruppearbeid. Vekt settes med sikte på å aktivisere studentene i hele eksperimentell planleggings prosessen.

- Metoder i veiledning baseres på individuell oppgaven og gruppearbeid, samt konsultasjon med ansatte fra Fôrtek. Disse metodene skal hjelpe til studenten å forstå bedre fôrteknologiske prosesser og deres begrensinger for å bedømme fôrråvarer og/eller fôrteknologier.

- Student skal alene eller i gruppe motta tilsyn til nye fornybare ressurser og deres forhold til fôrteknologi slik at dette kan verdsettes i deres videre karriere.

- Vurdering av læring skal anerkjennes og verdsettes gjennom observerte interaksjoner av studenter, interaksjon mellom kursansvarlig- og studenten, gjennom leverte grupperapport, presenterte gruppearbeid- og individuelle rapport.

- Relevant tilbakemelding på undervisning skal gis under øvinger, gruppearbeid, konsultasjoner med kursansvarlig/ansatte på Fôrtek- og under forelesninger.

Læringsstøtte:
-Forelesinger og demonstrasjoner. Ikke minst, sentrale elementer i fagdidaktikken i HFE306 er baserte på refleksjon ifm. nye råvarer som kan, skal eller allerede brukes til fôrlaging og ikke minst nye teknologier som kan innlemmes i produksjon av fôr til husdyr, fisk eller kjæledyr. Refleksjon på relevansen i faget som legitimerer nye råvarer som mulige kandidater, kan integreres i utvikling av nye fôrprodukter. Viktig del av kurs HFE306 er å la studenter reflektere om hvordan emnet kan læres, undervises og videreutvikles. Dette skal tas direkte med studenter etter hver forelesning, undervisning eller konsultasjon
Pensum:
Noe materiale vil bli utdelt. Det er primært vitenskaplige artikler om fôr og fôrlaging.
Forutsatte forkunnskaper:
Studentene må ha tatt HFE305.
Anbefalte forkunnskaper:
- Ernæring og fôrteknologifag
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på minimum 70% av fôrproduksjonen tidsmessig. 2 av 3 øvingene er obligatoriske.
Vurderingsordning:
Samlet vurdering. En grupperapport per student og en individuell rapport. Disse vil bli karaktersatt. Gruppearbeidet teller 40%, individuell rapport teller 60%. Begge eksamensdeler må besvares.
Sensor:
Ingen ekstern sensor.
Merknader:

Student skal utvikle ferdigheter som skal profilere videre studenten i industriell satsing på kompetanser innenfor produksjon av fôr eller utvikling av fôrråvarer. Student skal i videre karriere være klær til å velge om hvilke fôringredienser eller teknologier kan brukes til ny produkt utvikling. Kurs innholdet skal bygge opp ferdigheter for å begrunne- og vurdere mål eller metoder og evalueringsformer i fôrteknologiske prosesser. Deltakelse til nytenking i innovasjonsprosesser og kommunikasjon om fôr relaterte problemstillinger gjennom avanserte arbeidsoppgaver som kan sammenlignes med F&U prosesser i fôrlagings bransje.

Studenten skal være klær til å veilede kollegaer eller studenter og studentgrupper, eller utvikle nye spesifikke emner som ikke er dekket med HFE306.

Normert arbeidsmengde:
125 timer. 
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:

- 5 studiepoeng overlapp mot HFE305 Fôrteknologi

- 5 studiepoeng overlapp mot HFE308 Fôrprosesseringsoptimalisering for ulike husdyrarter

Undervisningstid:
Forelesninger ved behov. I tillegg er vi 3 dager på pilot fabrikk - FôrTek og lager fôr.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: A - E / Ikke bestått