Course code HFE212

HFE212 Ernæring av hund og katt

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Øystein Ahlstrøm
Medvirkende: Anne-Helene Tauson
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 10 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset vil være oppbygd omkring 1) Fordøyelsekanalens oppbygning og funksjon, naturlig kosthold hos hund og litt katt, 2) Beskrive særtrekk hos disse artene i forhold næringsbehov og fôringsadferd 3) Fordøyelighet og fôrmidlers effkt på fordøyelse og gjødselkonsistens, 4) Næringsbehovet i ulike vekststadier, livsfaser, hos ulike raser, ved ulike fysisk aktivitet hos hund. 5) Fôrmiddelvurdering og sammensetning av fôr til hund og katt. 6) Fôrmiddelvurdering og metoder for fôrmiddelvurdering til hund, sammensetning av fôr til hund, 7) Objektiv kunnskap om produksjon og markedsførings av kjæledyrfôr, 8) Ernæringsbetingede sykdommer hos hund og katt
Læringsutbytte:
Studenten skal lære å bruke litteratur for å kunne bestemme næringsbehov til hund og katt i ulike livsfaser, samt å få erfaring i å bestemme næringsinnhold og energiinnhold i fôr og fôrmidler til de to artene. Studenten skal få detaljert kunnskap om hvordan næringsbehovet og næringsinnhold angis i enheter, kunne sette sammen et fullverdig hundefôr fra tabellverdier over ingrediensers innhold av næringsstoffer, samt å vurdere ulike fôrtyper til hund utfra deklarasjonsverdier. Studenten skal kunne delta i diskusjoner om vurdering av næringsverdi i kommersielle fôrtyper til hund, samt kjenne til vanlige ernæringsrelaterte helseproblemer. Studenten skal også kunne gjøre rede for hvilke metoder som brukes for å vurdere fôr og fôrmidler ved stoffskifteforsøk til hund i ulike livsfaser og under fysisk aktivitet. Studenten skal kjenne til ulike typer fôr og hvordan de produseres. I kurset skal studenten få trening i å løse oppgaver relatert til ernæring og fôring, samt trening i å presenter vitenskapelige engelskspråklige artikler. Etter kurset skal studenten kunne vurdere ernæring av hund og katt på en objektiv måte utfra vitenskapelige kriterier.
Læringsaktiviteter:
30 timer forelesing og øving, 10 timer oppgaver, presentasjoner og demonstrajoner. Det legges opp til at studenten skal svare på spørsmål fra forelesinger og levere en skriftlig rapport om et tema innen ernæring av hund og katt. Videre skal studenten delta aktivt i undervisningen ved løse gruppeoppgaver som skal presenteres i plenum. Oppgavene skal godkjennes. Demonstrasjoner vil skje på Fortek hvor det skal lages en fôrblanding til hund.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Deler av Case et al. 2010, Canine and Feline Nutrition, Mosby Elsevier, utlevert materiale, PP-presentasjoner
Forutsatte forkunnskaper:
Forutsatte forkunnskaper er kjemi (KJM100), ernæring (HFX130E, HFE200), og biokjemi.
Anbefalte forkunnskaper:
Anbefalte kunnskaper utenom de forutsatte er husdyrfysiologi (HFX201), kraftfôr (HFE202). Praktisk erfaring med fôring og stell hund eller katt er en fordel.
Obligatorisk aktivitet:
Oppgaveinnlevering og presentasjoner
Vurderingsordning:
-
Sensor:
Sensor vil på forhånd være informert om kursets faglige innhold og vil i samarbeid med undervisingsansvarlige få mulighet til å komme med forslag om vektlegging av faglig innhold, forslag til undervisningsformer og forventet kunnskapsnivå hos studentene.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått