Course code HFE203

Emneansvarlige: Odd Magne Harstad
Medvirkende: Håvard Steinshamn, Åshild Taksdal Randby
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: Husdyrvitenskap
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Innholdet i emnet kan deles i tre hovedtemaer: a) Betydning og bruk av våre viktigste grovfôrmidler b) Faktorer som virker inn på innhold av næringsstoffer, næringsverdi og fôropptak (fôringspotensiale) c) Høsting og konserveringsmetoder inkl. beiting. Øvings- og kollokvieoppgavene vil dekke de sentrale delene av pensum.
Læringsutbytte:
Overordna læringsmål: Etter at emnet er avslutta skal studentene kunne gjøre rede for de viktigste faktorene som virker inn på næringsinnhold, næringsverdi, fôropptak og bruksområde for de vanligste grovfôrmidlene i norsk husdyrproduksjon. Studentene skal kunne utnytte disse kunnskapene til å videreutvikle kompetansen om rasjonell og bærekraftig grovfôrproduksjon, samt å vurdere de samfunnsmessige og politiske sidene ved grovfôrdyrking og grovfôrbaserte husdyrproduksjoner. Delmål: Etter at emnet er avsluttet skal studentene kunne gjøre rede for: Omfang og betydning av de viktigste grovfôrmidlene. Sentrale faktorer som virker på innhold av næringsstoffer, næringsverdi og fôropptak av grovfôr. Prinsipper og metoder for høsting og konservering av grovfôr. Prinsipper og metoder for beiting. Samfunnsmessige og politiske sider ved grovfôrdyrkinga og grovfôrbaserte husdyrproduksjoner: Miljøspørsmål, kulturlandskap og dyrking etter økologiske prinsipper.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvinger (gruppearbeid). Det vil bli gitt oversiktsforelesninger og forelesninger over utvalgte emner. Øvingene vil stå sentralt som hjelpemiddel for innlæring og forståelse av sentrale emner. Studentene skal legge fram besvarelsen på oppgavene med lærer tilstede.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Oversikt over litteratur blir gitt ved oppstart.
Forutsatte forkunnskaper:
HFE200.
Obligatorisk aktivitet:
Øvings- og kollokvieoppgaver.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen teller 60%. Innlevert oppgave teller 40%. Begge deler må være bestått.
Sensor:
Individuell skriftlig eksamen med ekstern sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Strukturert undervisningstid vil fordele seg omtrent slik: Forelesninger: 24 timer. Øvinger og kollokvier: 40 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått