Course code HFE100

HFE100 Innføring i ernæring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Anna Haug
Medvirkende: Liv Torunn Mydland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/ vurdering i høstparallellen. 
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Studenten vil gis forelesninger, gruppeoppgaver og selvtestoppgaver som gir innføring i faget. Det legges vekt på kroppssammensetning og vekst, før energiomsetning blir behandlet. Deretter følger de energigivende næringsstoffer, stoffskiftet, mineraler og vitaminer. Ganske tidlig i semesteret får studentene innføring i metoder for å undersøke kostholdet, og bruk av dataprogrammet \"Mat på data\". Kostholdstema som er tids-aktuelle og som det skrives om i media eller TV vil tas opp. Når kostholdsoppgaven gjennomgås, får studenten informasjon om anbefalinger for kostholdet, videre om kostholdet i Norge, og norsk ernæringspolitikk.
Læringsutbytte:
Studenten skal etter at emnet er avsluttet kunne gjøre rede for de energigivende næringsstoffene og for funksjonen til bioaktive stoffer som vitaminer og mineraler, samt fordøyelse og omsetning i kroppen. Videre kunne gjøre rede for symptomer ved for lavt eller for høyt inntak. Studenten skal også kunne gjøre rede for kostens betydning for helsa, og ha en viss innsikt i kostvaner hos ulike deler av befolkningen, og i andre deler av verden. Studenten skal kunne bruke dataprogrammet for kostberegning: \"Mat på Data\", og ved hjelp av dette programmet skal studenten vurdere og beregne sitt eget kosthold, basert på registrert matinntak i løpet av to dager. Studenten skal kunne hente informasjon fra nettet, både fagtidskrifter og fra andre kilder, og få bakgrunn slik at han/hun til en viss grad kan vurdere holdbarheten av disse kildene. Studenten skal få ferdigheter til å kommunisere innenfor faget, og skal også lære å samarbeide i gruppe om et tema, og deretter legge fram en semesteroppgave innenfor det aktuelle fagområdet.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, kostberegningsprogrammet \"Mat på data\". Gruppearbeider, små gruppearbeider som legges ut på kursområdet, selvtestoppgaver som legges ut på kursområdet hver uke. Seminarpresentasjon, der studentene arbeider i grupper med et tema, og der de legger fram dette for resten av klassen. Bruk av internett, Pubmed, og databaser fra biblioteket.
Læringsstøtte:
Lærers kontortid 9-16. e-mailadresse: anna.haug@nmbu.no, Rom nr. 1021 IHA.
Pensum:
Grunnleggende ernæringslære av Jan I Pedersen med flere.  Gyldendal.
Forutsatte forkunnskaper:
Studenten må kunne bruke PC, e-post og NMBUs kursnettsider.
Anbefalte forkunnskaper:
Noe kompetanse i kjemi.
Obligatorisk aktivitet:
Kostholdsundersøkelse, registrering av eget kosthold i to dager, og behandling av data i kostprogrammet \"Mat på data\". Det må leveres inn en rapport i forbindelse med denne kostholdsoppgaven. En presentasjon av semesteroppgave i klassen er også obligatorisk.
Vurderingsordning:
Seminarpresentasjon teller 25 %. Skriftlig eksamen teller 75 %. Seminarpresentasjon: Studentene skal presentere en semesteroppgave. Dette skal fortrinnsvis være et gruppearbeid med 2-5 studenter per gruppe. De andre studentene samt to lærere er tilstede under presentasjonen. Den skal presenteres muntlig, og det avsettes ca. 10 minuter per student. Det skal også leveres inn en kort skriftlig presentasjon av oppgaven på maks. 5 sider. Skriftlig eksamen: Det er tillatt å ha med lærebok, forelesningsnotater, utskrift av forelesninger, semesteroppgaver osv. på den skriftlig eksamen
Sensor:
Sensor vil bli involvert i planlegging og gjennomføring av eksamen, og vil rette en viss andel (eventuelt alle) av eksamensoppgavene. Semesteroppgavens karakter fastsettes av hovedlærer pluss bilærer. Ved avsluttende eksamen er det ekstern individuell sensur.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
2 timer forelesninger pr. uke, 2 timer pr. uke til veiledning i kostholdsøvelsen, gjennomgang av gruppeoppgaver, gjennomgang av selvtestoppgaver samt seminarpresentasjon. Registrering av matinntak gjøres over to hele dager.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått