Course code HFA201

HFA201 Husdyrgenetiske ressurser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Odd Vangen
Medvirkende: Nina Alvilde Hovden Sæther, Erling Atle Fimland, Ingrid Olesen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen, og avsluttes midt i semesteret. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Siste gang: 2015V
Fortrinnsrett: Husdyrfag/akvakultur.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kursets målsetting og innhold. RIO-konvensjonen - bærekraftig avl. DAD-IS, FAO. Domestisering, utvikling av husdyrraser i verden. Hva skal vi bevare - mål for genetisk variasjon. Mål for og resultater av studier av genetiske distanser mellom raser. Metoder for bevaring av genetisk variasjon. Genetiske distanser mellom raser - metodikk. Landsrapporten (Norge) om Husdyrgenetiske ressurser. Strategier for bevaring av genetisk variasjon i aktive avlspopulasjoner/bærekraftig avl. Genetiske distanser mellom raser - småfe, hest og gris. Forskningsprosjekt STN og NRF. Samspill arv/miljø og bruk av genetiske ressurser. Næringsutvikling med basis i genetiske ressurser. Kunnskap om Norsk Genressursråd. Genressursutvalget for husdyr. Nordisk Genbank Husdyr. Utferd.
Læringsutbytte:
Forstå motiv for bevaring av husdyrgenetiske ressurser. Beskrive internasjonale utviklinger innen husdyrgenetiske ressurser. Presentere trusler mot dagens husdyrgenetiske ressurser. Skille mellom ulike typer genetisk variasjon. Beskrive hvordan en kan måle genetisk mangfold. Forklare ulike metoder for genbevaring, deres fordeler og ulemper. Kjenne metoder for prioriteringer av raser til bevaring. Kjenne organisering av bevaringsarbeid i Norge, Norden og FAO. Studentene skal kunne: - presentere ulike motiv for bevaring av genetiske ressurser hos husdyr - beskrive den internasjonale utviklingen m.h.p. genetiske ressurser i husdyrbruket - presentere trusler mot dagens husdyrgenetiske ressurser - skille mellom ulike typer genetisk variasjon - beskrive hvordan en kan måle genetisk mangfold - beskrive bruk av genetiske distanser i mål for diversitet - forklare ulike metoder for genbevaring og vurdere fordeler og ulemper ved disse - presentere organisering av praktiske bevaringstiltak i Norge, Norden og globalt. - beskrive kriteriene for et bærekraftig avlsarbeid både i aktive avlspopulasjoner og i bevaringspopulasjoner.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, individuelle seminarpresentasjoner med lærer tilstede.
Læringsstøtte:
Lærer veileder i seminaroppgavene utoverundervisningen.
Pensum:
Forelesningsnotater, utvalgte artikler.
Forutsatte forkunnskaper:
Innføringsemne i husdyrvitenskap, HFX130
Anbefalte forkunnskaper:
HFA200.
Obligatorisk aktivitet:
Utferd. Seminardeltakelse, både eget og medstudentenes seminarer.
Vurderingsordning:
Emnet avsluttes med muntlig eksamen midt i semesteret. Teller 100%.
Sensor:
Individuell vurdering av hver kandidat av ekstern sensor. Sensor er med og diskuterer emneinnhold og litteratur.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
26 undervisningstimer, 4 timer pr uke første halvdel av semesteret, og ca. 10 seminartimer. Utferd: 1 dag.
Eksamensdetaljer: :