Course code HET303

HET303 Husdyrmiljø II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Knut Egil Bøe
Medvirkende: Inger Lise Andersen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: År med oddetall
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 8 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
De ulike deltemaer som handlingsplaner og bestemmelser for dyrevelferd, termiske omgivelser og gass, støv, lys og lyd, underlag og gulv til husdyr samt innredningssystemer for storfe, svin, fjørfe, sau, geit og hest vil bli gjennomgått i innledende forelesninger. Studentene vil bli delt inn i grupper og vil arbeide med kollokvieoppgaver knyttet til de ulike deltemaene.
Læringsutbytte:
Målet er at studentene skal ha en vitenskapelige og teoretiske forståelse av innredningssystemer for husdyr og hvordan disse påvirker husdyrenes helse og adferd samt produksjon og arbeidsforbruk. Studentene skal kjenne den sentrale litteraturen innenfor emnet og kunne søke nytt stoff og utarbeide en vitenskapelig basert rapport. De skal inneha en spørrende holdning i forhold til nye problemstillinger og være motivert for å finne vitenskapelig baserte løsninger.
Læringsaktiviteter:
I tillegg til forelesningene vil arbeidet med kollokvieoppgavene være den viktigste innlæringen av stoffet.
Læringsstøtte:
Lærervil være tilstede for faglig veiledning i de timer som er avsatt til kollokviearbeid.
Pensum:
Artikler og rapporter fra kollokviearbeidet samt noen forelesningsnotater.
Forutsatte forkunnskaper:
HET210 Husdyrmiljø I og HET201 Husdyretologi og dyrevelferd.
Anbefalte forkunnskaper:
Kjennskap til mekanisering i husdyrproduksjonen er en klar fordel. Studentene bør også kunne gjennomføre litteratursøk i internasjonale databaser for å finne relevante vitenskapelige artikler i internasjonale journaler.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Kollokvieoppgaver teller 3/5 og skriftlig eksamen teller 2/5.
Sensor:
Sensor vil evaluere alle de innleverte oppgaver samt eksamen.
Merknader:
Emnet er spesielt rettet mot de som er interessert i dyrevelferd, husdyrmiljø og bygninger i landbruket. Studenter fra HiNT med interesse for husdyrmiljø vil erfaringsmessig finne dette emnet interessant.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
-
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått