GMGI300 Geografiske databasesystemer

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig, emnet blir ikke gitt studieåret 23/24

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Om dette emnet

Modellering av geografisk informasjon. Romlige datastrukturer. Geografiske databasesystemer. Standarder for modellering, lagring og overføring av geografisk informasjon. Databaseløsninger for GIS. Distribuerte systemer. Implementasjon av tjenester knyttet til geografisk informasjon.

Dette lærer du

Studenten skal etter fullført kurs kunne bygge modeller for geografisk informasjon, vurdere ulike løsninger for geografisk databasehåndtering og implementere lagring og tilgjengeliggjøring av geografisk informasjon i sentraliserte og distribuerte systemer.
  • Forelesning, selvstudium, øvingsoppgaver, innleveringsoppgave, presentasjon av artikkel.
  • Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglærer etter nærmere avtale innen for dennes kontortid. Canvas.
  • Rigaux, Scholl, Voisard: Spatial Databases - With Application to GIS. Morgan Kaufman, 2002. Artikler. Øvingsoppgaver og forelesningnotater.
  • Grunnleggende geografiske informasjonssystemer (GMGI101/LAD102 og GMGI102, eller tilsvarende). Programmering (INF120, INF200). Databasesystemer (INF230).
  • Studentene vurderes basert på en innleveringsoppgave, muntlig presentasjon og avsluttende prøve.
  • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
  • 42 timer forelesning (3 timer per uke). 70 timer øvingsarbeid/prosjektarbeid, hovedsaklig styrt av studenten (5 timer per uke).
  • Realfag