GMGI102 Geografiske informasjonssystemer, grunnlag

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Håvard Wallin Aagesen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Det teoretiske grunnlaget for geografisk informasjon og geografiske data. Representasjon av geografisk informasjon i en datamaskin. Datainnsamling. Prinsipper for presentasjon av geografisk informasjon. Geografisk analyse. Datautveksling og standardisering. GIS-programvare og utstyr. Geografiske databaser.

Dette lærer du

Studenten skal etter gjennomført kurs ha gode kunnskaper om det teoretiske fundamentet for geografiske informasjonssystemer (GIS) og skal være i stand til å ta slike verktøy i praktisk bruk for innsamling, lagring, bearbeiding, enkel analyse og presentasjon av stedfestet informasjon.
  • Forelesninger, øvinger og selvstudium. De fleste øvingene innebærer bruk av GIS-programvare.
  • Canvas. Øvingsveiledning.
  • Deler av Longley, Goodchild, Maguire and Rhind: Geographic Information Systems & Science, fourth edition. Wiley, 2015.
  • GIS, praktisk introduksjon (LAD102), eller et tilsvarende praktisk introduksjonskurs i GIS.
  • 3 timer skriftlig eksamen. Karakter A-F.
  • Inntil 50 besvarelser bedømmes av ekstern sensor.
  • Øvinger.
  • Forelesninger: 26 timer. Øvinger på datasal: 26 timer.
  • GSK