Course code GMGD310

GMGD310 Fysisk geodesi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Vegard Ophaug
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2020-2021
Fortrinnsrett: M-GEOM
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet omhandler matematiske modeller og metoder brukt for å beskrive jordens tyngdefelt: gravitasjon, rotasjon og potensial, terrestrisk gravimetri, satellittgravimetri, geoideberegning og høydesystemer, inkludert elementer fra parameterestimering og statistikk.
Læringsutbytte:

Studentene skal forstå det teoretiske grunnlaget for beregningsmetoder og måleteknikker i fysisk geodesi. De skal kunne anvende dette på problemstillinger knyttet til geoideberegning og høydesystemer.

Ved emnets ende, vil studentene kunne beskrive et fysisk referansesystem med tilhørende tyngdefelt, utføre tyngdemålinger med relativt og absolutt gravimeter, implementere numeriske beregningsmetoder for bestemmelse av jordens tyngdefelt og geoiden, og anvende disse på tyngdedata fra bakke- og satellittbaserte sensorer.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, kollokviearbeid, studentpresentasjoner, oppgaver.
Læringsstøtte:
Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglæreretternærmere avtale innenfor dennes kontortid.
Pensum:

Hofmann-Wellenhof og Moritz (2006): Physical geodesy, 2nd edition, ISBN: 978-3-211-33544-7.

Støttelitteratur: Torge og Müller (2012): Geodesy, 4th edition, ISBN: 978-3-11-025000-8.

En oversikt samt utfyllende materiell (forelesningskompendier, artikler) vil bli tilgjengeliggjort på Canvas.

Forutsatte forkunnskaper:

Kalkulus, lineær algebra, differensialligninger. Klassisk mekanikk. Programmering og databehandling (INF120). Innføring i dataanalyse og -visualisering (DAT110) eller Statistikk (STAT100).

Geodesi (GMGD200), Anvendt satellittgeodesi (GMGD222), Parameterestimering (GMPE240).

Anbefalte forkunnskaper:
Videregående programmering (INF200), Anvendt lineær algebra (MATH280), Marin geodesi (GMGD230).
Obligatorisk aktivitet:
Øvingsoppgaver. Obligatoriske innleveringer må være bestått for å få gå opp til eksamen.
Vurderingsordning:

Evaluering av skriftlig rapport (30%)

Muntlig prøve ved slutten av semesteret (70%)

Sensor:
Felles gjennomgang med sensor av kursopplegg. Sensor til stede ved muntlig prøve.
Merknader:

Kurset var tidligere del av Geodesi hovedkurs (GMGD300).

Studenter som krever undervisning på engelsk må melde fra om dette senest 2 uker før undervisningen starter.

Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:

Forelesninger: 26 timer.

Kollokvier: 26 timer.

Øvinger: 26 timer.

Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer