GMBB300 Fjernmåling, rastergrafikk og landskapsvisualisering

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Misganu Debella-Gilo

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Samlet strukturert tid: 104 timer. Øvingsarbeid uten direkte veiledning: 96 timer. Selvstudium: 50 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Forelesninger: Piksel-representasjon og bildeformater. Satellittkartlegging og GPS. Bruk av GPS for kontrollpunkt-bestemmelse. Bruk av matching for kontroll av satellittbilders geometriske nøyaktighet. Satellittbilde stereo-fotogrammetri. Automatisert terrengmodell-fremstilling. Digitale terrengmodeller på rasterform. 3D-visualisering. Bruk av bildedannende SAR. Interferometrisk bruk av SAR. Bildeforbedring i det romlige frekvensdomenet. (Fourier-transformasjon).

Øvelser: Øvelse 1: Bestemmelse av strukturen i bildefiler med ukjent format. Import, bearbeiding og konvertering av bildefiler. Øvelse 2: GPS-basert bestemmelse av bakke-kontrollpunkter og kontroll av resultatet ved hjelp av bildematchings-teknikk. Øvelse 3: Digitale terrengmodeller på rasterform.

Utferd: Besøk hos Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) , Norsk regnesentral og Institutt for Geofag, UiO.

Dette lærer du

Etter gjennomføring av emnet skal studenten ha fått dyptgående kjennskap til og praktisk erfaring med et begrenset antall utvalgte teknikker som er aktuelle å benytte i forbindelse med kartleggingsteknikker basert på ulike former for fjernmåling fra fly og satellitter.
  • Forelesningene gir grunnlaget for metoder og teknikker, og sørger for gjennom relevante eksempler, å knytte sammen teori og praksis. I øvelsene tilegner studentene seg praktiske ferdigheter knyttet til metodene og teknikkene som er behandlet i forelesningene. Utferden supplerer den øvrige undervisningen og gir denne en forankring i aktuell praksis og aktuelle problemstillinger.
  • Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglærer etter nærmere avtale innenfor dennes kontortid.
  • Utvalgte artikler og annen dokumentasjon som gjøres tilgjengelig under gjennomføringen av emnet.
  • GMBB100
  • Samlet vurdering med prosjektoppgave (teller 50% av karakter) og Skriftlig eksamen (teller 50% av karakter). Karakterskala A-F.
  • Ekstern sensor godkjenner det langsgående vurderingsopplegget. Ved avsluttende muntlig prøve foretar ekstern sensor en individuell vurdering av kandidatene.
  • Obligatoriske oppgaver og utferd.
  • Minimum 5 studenter
  • Forelesning: 34 timer. Øvinger: 60 timer. Utferd: 8 timer. Langsgående vurdering: 2 timer.
  • Realfag