Course code GMBB300

GMBB300 Fjernmåling, rastergrafikk og landskapsvisualisering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Dagrun Aarsten, Cecilie Rolstad Denby
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Forelesninger: Piksel-representasjon og bildeformater. Satellittkartlegging og GPS. Bruk av GPS for kontrollpunkt-bestemmelse. Bruk av matching for kontroll av satellittbilders geometriske nøyaktighet. Satellittbilde stereo-fotogrammetri. Automatisert terrengmodell-fremstilling. Digitale terrengmodeller på rasterform. 3D-visualisering. Bruk av bildedannende SAR. Interferometrisk bruk av SAR. Bildeforbedring i det romlige frekvensdomenet. (Fourier-transformasjon).

Øvelser: Øvelse 1: Bestemmelse av strukturen i bildefiler med ukjent format. Import, bearbeiding og konvertering av bildefiler. Øvelse 2: GPS-basert bestemmelse av bakke-kontrollpunkter og kontroll av resultatet ved hjelp av bildematchings-teknikk. Øvelse 3: Digitale terrengmodeller på rasterform.

Utferd: Besøk hos Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) , Norsk regnesentral og Institutt for Geofag, UiO.

Læringsutbytte:
Etter gjennomføring av emnet skal studenten ha fått dyptgående kjennskap til og praktisk erfaring med et begrenset antall utvalgte teknikker som er aktuelle å benytte i forbindelse med kartleggingsteknikker basert på ulike former for fjernmåling fra fly og satellitter.
Læringsaktiviteter:
Forelesningene gir grunnlaget for metoder og teknikker, og sørger for gjennom relevante eksempler, å knytte sammen teori og praksis. I øvelsene tilegner studentene seg praktiske ferdigheter knyttet til metodene og teknikkene som er behandlet i forelesningene. Utferden supplerer den øvrige undervisningen og gir denne en forankring i aktuell praksis og aktuelle problemstillinger.
Læringsstøtte:
Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglærer etter nærmere avtale innenfor dennes kontortid.
Pensum:
Utvalgte artikler og annen dokumentasjon som gjøres tilgjengelig under gjennomføringen av emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
GMBB100
Anbefalte forkunnskaper:
GMBB201
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske oppgaver og utferd.
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering med muntlig avsluttende eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner det langsgående vurderingsopplegget. Ved avsluttende muntlig prøve foretar ekstern sensor en individuell vurdering av kandidatene.
Merknader:
Minimum 5 studenter
Normert arbeidsmengde:
Samlet strukturert tid: 104 timer. Øvingsarbeid uten direkte veiledning: 96 timer. Selvstudium: 100 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesning: 34 timer. Øvinger: 60 timer. Utferd: 8 timer. Langsgående vurdering: 2 timer.
Eksamensdetaljer: :