GMBB100 Bildebruk i geomatikk

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Cecilie Rolstad Denby

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Samlet strukturert tid: 58 timer. Øvingsarbeid uten direkte veiledning: 22 timer. Selvstudium: 45 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i Januarblokk. Emnet har undervisning/vurdering i Januarblokk.

Om dette emnet

Forelesninger: Grunnleggende fysikalske prinsipper. Fotografiske opptak. Digitale opptak. Digital bildebehandling. Bruk av fly og satellitter som sensorbærere. Analog- og digital flybildefotogrammetri. Satellittkartlegging. Multispektrale opptak og klassifieringsteknikker. Integrasjon av bilder i geografiske informasjons-systemer. Bruk av laserskanning (LIDAR) og radarbaserte tekikker (InSAR) for fremstilling av digitale terrengmodeller (DTM).

Øvelser: Innledende bildebruksøvelse. Presentasjon av multispektrale satellittbilder ved hjelp av bildebehandlingsprogrammet MultiSpec. Måling i flybilder. Digital bildebehandling. Klassifisering av et multispektralt satellittbilde. Søking etter satellittbilder i kataloger på Internett. Fly- og satellittbilder som del av informasjonsinnholdet i et GIS. Orientering i marka på grunnlag av fly- og satellittbilder. Utferder: Besøk hos aktuelle firma/institutt.

Dette lærer du

Etter gjennomføringen av emnet skal studenten ha kunnskap om hvordan ulike typer bilder tatt fra fly og satellitter kan benyttes i forbindelse med fremstillingen av topografiske og tematiske kart samt digitale terrengmodeller. Studenten skal ha kjennskap til de grunnleggende prinsipper for analogt og digitalt opptak av bilder, samt de mest benyttede metoder for analog og digital presentasjon av bilder. Studenten skal kjenne til de grunnleggende prinsipper og den historiske utvikling innen feltet konvensjonell fotogrammetri samt kjenne til hvordan digital bildebehandling kan benyttes både i forbindelse med flybilder og satellittbilder. Studenten skal og ha kunnskap om de forutsetninger som er nødvendige for at fly- og satellittbilder skal kunne integreres i geografiske informasjonssystemer (GIS). Studenten skal ha kjennskap til hvordan laserscanning (LIDAR) og radarbaserte teknikker (InSAR) kan benyttes for fremstilling av digitale terrengmodeller.
 • Forelesningene gir innføring i grunnleggende begreper, metoder og teknikker, og sørger for gjennom relevante eksempler, å knytte sammen teori og ulike typer anvendelser. I øvelsene tilegner studentene seg praktiske ferdigheter knyttet til metodene og teknikkene som er behandlet i forelesningene. Utferden supplerer den øvrige undervisningen og gir denne en forankring i aktuell praksis og aktuelle problemstillinger.
 • Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglærer etter nærmere avtale innenfor dennes kontortid.
 • Principles of Remote Sensing ¿ an introductory textbook

  Editors: K. Tempfli, N. Kerle, G.C. Huurneman, L.L.F. Janssen

  https://webapps.itc.utwente.nl/librarywww/papers_2009/general/principlesremotesensing.pdf

 • 3 timer avsluttende digital eksamen.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått Hjelpemiddel: C1 Alle typer kalkulatorer, spesifiserte andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
 • Obligatoriske oppgaver og utferd.
 • Minimum 10 studenter.
 • Forelesninger: 26 timer. Lab-øving: 20 timer. Feltøving: 4 timer. Utferd: 8 timer.
 • GMGM100, Reduksjon: 2 stp.
 • GSK